Urol. praxi, 2017; 18(5): 240-241

Rehabilitace pánevního dna u pacientů s inkontinencí moči

MUDr. Andrea Švojgrová
ReGeneo, s. r. o., Praha
Rehabilitační oddělení Nemocnice Říčany

Rehabilitace pánevního dna by měla být nedílnou součástí terapie pacientů s močovou inkontinencí. Cílem článku je přiblížit komplexnost
rehabilitačního procesu, jeho jednotlivé body, představit základní fyzioterapeutické přístupy, možnosti fyzikální terapie. Dále se
chceme podělit o praktické zkušenosti z ambulance rehabilitačního lékaře zaměřující se na funkční diagnostiku a terapii pánevního dna.

Klíčová slova: pánevní dno, močová inkontinence, fyzioterapie

Rehabilitation of a pelvic floor of patients with urinary incontinence

Rehabilitation of a pelvic floor should be an integral part of a therapy of patients with urinary incontinence. The aim of the article is to describecomplexity of the rehabilitation process, its individual points, to introduce basic physiotherapeutic approaches, options of the physicaltherapy. We also want to share our practical experience of the rehabilitation focusing on functional diagnosis and pelvic floor therapy.

Keywords: pelvic floor muscle, urinary incontinence, physiotherapy

Zveřejněno: 1. prosinec 2017

Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.