Urologie pro praxi přehledným a praktickým způsobem přináší nejnovější poznatky z oblasti diagnostiky a léčby především urologických onemocnění, ale i nemocí s urologií souvisejících. Zároveň nabízí velmi žádané příspěvky z praxe, ať již v podobě kazuistik, či formou informací z jiných pracovišť. Vychází od roku 2000.


Časopis Urologie pro praxi je vydáván ve spolupráci se Sdružením ambulantních urologů a Českou společností pro sexuální medicínu.


Cílová skupina - urologové

Ročník - 19.

Náklad - 800 ks

Periodicita - 5x ročně

Rubriky

 • Editorial
 • Přehledové články
 • Sdělení z praxe
 • Urologie ve zkratce
 • Pro sestry
 • Informace a komentáře
 • Informace pro pacienty
 • Právo v medicíně

Citační zkratka - Urol. praxi

ISSN

 • ISSN - 1213-1768 (tištěná verze)
 • ISSN - 1803-5299 (online verze)

Cena předplatného na rok 2018 - 650 Kč

Přílohy (určeno pouze pro předplatitele)

 • abstrakta z vybraných urologických kongresů a sympozií
 • různé další nepravidelné přílohy (různé tématické brožurky aj.)

Odborný šéfredaktor

 • MUDr. Michaela Matoušková

Odborní redaktoři

 • MUDr. Kamil Belej, FEBU, Ph.D.
 • doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.
 • MUDr. Pavel Verner

Redakční rada

 • MUDr. Lukáš Bittner
 • doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
 • MUDr. Jan Jandejsek
 • Mgr. Pavla Kordulová
 • MUDr. Ivan Kolombo, FEBU
 • MUDr. Miroslav Krhovský
 • MUDr. Petr Macek, Ph.D.
 • doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
 • doc. MUDr. Richard Reif, CSc.
 • MUDr. René Skoumal
 • MUDr. Roman Staněk
 • MUDr. Hynek Šafránek
 • MUDr. Oldřich Šmakal, CSc.
 • doc. MUDr. Ján Švihra, PhD.

Odborná korektura

 • MUDr. Pavel Verner

 • Indexováno/excerpováno v Bibliographia medica čechoslovaca
 • Registrace u MK ČR - E 10341
 • Časopis je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice

Redaktorka

 • Mgr. Hana Kaprálová

Vydavatel

 • Solen, s.r.o.

Redakce

 • Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc
 • tel.: 585 242 681
 • mob.: 777 557 411
 • e-mail: kapralova@solen.cz
 • IČ 25553933
 • DIČ CZ25553933

Distributor časopisu v ČR

 • Solen, s.r.o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc

Distributor časopisu v SR

 • Solen, s.r.o., Ambrova 5, 861 01 Bratislava

Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.