Urologie pro praxi, 2017, číslo 5

Přehledové články

Potvrzuje běžná praxe účinnost vinfluninu v léčbě metastatického uroteliálního karcinomu?

Does the standard practice confirm the efficacy of vinflunine in the treatment of metastatic urothelial carcinoma?

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Urol. praxi, 2017; 18(5): 202-204

Vinflunin byl schválen v Evropě pro léčbu druhé linie metastatického a pokročilého uroteliálního karcinomu po selhání léčby
obsahující platinu. Informace z denní klinické praxe s více heterogenními populacemi pacientů představují cenné zdroje informací
o léčebných modalitách, stratifikaci rizik a vedení vedlejších účinků v této úzké indikaci. Potvrzují výsledky z pilotních studií
s ohledem na bezpečnost a účinnost

Cílená biopsie prostaty pomocí magnetické rezonance – 2. část: techniky fúze

MRI targeted biopsy of the prostate – 2nd part: fusion techniques

MUDr. Šárka Kudláčková, doc. MUDr. František Záťura, PhD.

Urol. praxi, 2017; 18(5): 206-208

Nádor prostaty, jako jeden z mála zhoubných nádorů, je obvyklými zobrazovacím metodami velmi špatně znázornitelný. Při sonografii,
která je v diagnostice karcinomu prostaty standardně používána, je typické hypoechogenní ložisko patrné jen v 30 %,
z čehož vyplývá nízká senzitivita TRUS. Jako slibná se v posledních letech jeví magnetická rezonance, zejména její multiparametrická
analýza. Ložisko vyznačené magnetickou rezonancí je bioptováno buďto v reálném čase in-bore technikou či je použito
některé z fúzních technik.

Infekce ureaplazmaty a mykoplazmaty v urogenitální klinické praxi

Infections of ureaplasma and mycoplasma in urogenital clinical practice

doc. MUDr. Miloslav Salavec, CSc.1, Mgr. Radek Sleha, Ph.D.2, MUDr. Miroslav Louda, Ph.D.3,, doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.2, Mgr. Sylva Janovská, Ph.D.2, prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.2

Urol. praxi, 2017; 18(5): 209-216

Článek se zabývá mykoplazmatickými infekcemi urogenitálního traktu. Shrnuje definici, morfologii, biochemické vlastnosti,
patogenetické aspekty, jakož i klinický obraz, komplikace, konsekvence, diagnostiku a doporučenou terapii urogenitálních mykoplazmatických
infekcí.

Endoskopie v urologii a derivace moči

Endoscopy in urology and urinary diversion

MUDr. Petr Volf, MUDr. Martin Drábek

Urol. praxi, 2017; 18(5): 217-222

Endoskopie je minimálně invazivní diagnostická nebo terapeutická metoda. Umožňuje zjištění stavu tělních dutin nebo dutých
orgánů za využití tělních otvorů nebo nepřímé cesty. Používají se speciálně upravené rigidní tubusy s optickým systémem tvořeným
klasickými čočkami nebo ohebné (flexibilní) přístroje s optickými vlákny. Endoskopy umožňují diagnostiku a terapii různých
patologických stavů močových cest, jako jsou nádory, cizí tělesa, obstrukce močových cest. Derivace moči znamená zajištění
odtoku moči z organismu jinou než přirozenou cestou. Článek popisuje možnosti jednotlivých druhů endoskopie a derivací
moči v urologii...

Sdělení z praxe

Tumor varlete u dvou bratrů

Testicular tumor in two brothers

MUDr. Anna Záveská

Urol. praxi, 2017; 18(5): 233-235

Nádory varlat jsou nejčastějším nádorovým onemocněním mužů ve věku 20–40 let. Jedním z rizikových faktorů je rodinný výskyt
nádoru varlete. U bratrů je riziko vzniku nádoru 8–10krát vyšší. Nádory jsou stejného histologického typu nejčastěji u identických
dvojčat, ale u většiny nedvojčecích sourozenců jsou histologické nálezy různé. Toto sdělení prezentuje případy 2 bratrů ve věku 25
a 23 let s tumorem varlete, kteří byli v krátkém časovém odstupu 6 měsíců vyšetřeni a léčeni na našem pracovišti. U obou pacientů
byla časně provedena radikální orchiektomie z inguinálního přístupu. V případě staršího bratra byl histologický...

Vzácný případ Wilmsova tumoru v dospělém věku

Adult Wilm’s tumor – a rare case

MUDr. Juraj Beniak1, MUDr. Kamil Fógel1, MUDr. Marek Krolupper1, MUDr. Zuzana Špůrková2,, MUDr. Petra Pokorná3

Urol. praxi, 2017; 18(5): 236-237

V článku předkládáme popis kazuistiky 38leté pacientky, která podstoupila resekci ledviny pro nádor s překvapivým nálezem Wilmsova
tumoru v histopatologickém vyšetření preparátu. Pacientka následně podstoupila adjuvantní chemoterapii a nyní je v celkové remisi.

Primární lymfom nadvarlete

Primary Malignant B-cell Lymphoma of the Epididymis

MUDr. Tomáš Kovář, MUDr. Khaled Baker, MUDr. Pavel Kříž, MUDr. Hafuda Abdulbaset

Urol. praxi, 2017; 18(5): 238-239

Lymfomy jsou zhoubné nádory mízních uzlin a lymfatické tkáně. O primárním extranodálním lymfomu hovoříme v případě primárního
postižení mimouzlinové oblasti s převažující masou nádoru v této lokalizaci. Primární lymfom nadvarlete bez systémového
postižení je extrémně vzácný. První případ byl popsán Schnedem a kol. v roce 1979.

Pro sestry

Prevence dekubitů při používání inkontinenčních pomůcek

Prevention of pressure ulcers when using incontinence aids and tools

doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., Mgr. Nela Krajčíková

Urol. praxi, 2017; 18(5): 242-246

Péče o kůži inkontinentních pacientů je velmi náročná a zahrnuje především identifikaci rizik a vhodné preventivní postupy.
V klinické ošetřovatelské praxi je však otázkou stále nedoceněnou, s přetrvávajícími mýty a nedostatky, které jsou podmíněny
multifaktoriálně (znalostmi pečujících, jejich počtem a poměrem k počtu pacientů, kompetencemi a v neposlední řadě ekonomickými
faktory). Dekubity a další poškození kůže, vznikající v souvislosti s macerací kůže u inkontinentních pacientů, patří mezi
relativně dobře ovlivnitelné klinické situace. Příspěvek se proto zaměřuje na hlavní rizikové faktory inkontinence moči a stolice,
jejich...

Farmakologický profil

Fixní kombinace hyaluronátu s chondroitin sulfátem u recidivujících cystitid

Fixed combination of hyaluronate and chondroitin sulfate recurrent cystitis

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Urol. praxi, 2017; 18(5): 223-226

Kyselina hyaluronová a chondroitin sulfát jsou v lidském těle bohatě zastoupené glykosaminoglykany. Mimo jiné pokrývají povrch
urotelu močového měchýře, a narušení jejich vrstvy tak může vést k vyššímu výskytu infekcí močových cest (IMC). Tento
text pojednává o možnosti jejich intravezikální aplikace z pohledu snížení výskytu recidiv IMC, své uplatnění však nacházejí též
v léčbě syndromu bolestivého měchýře nebo po radiační léčbě u mužů s karcinomem prostaty.

Dobrá rada z praxe

Rehabilitace pánevního dna u pacientů s inkontinencí moči

Rehabilitation of a pelvic floor of patients with urinary incontinence

MUDr. Andrea Švojgrová

Urol. praxi, 2017; 18(5): 240-241

Rehabilitace pánevního dna by měla být nedílnou součástí terapie pacientů s močovou inkontinencí. Cílem článku je přiblížit komplexnost
rehabilitačního procesu, jeho jednotlivé body, představit základní fyzioterapeutické přístupy, možnosti fyzikální terapie. Dále se
chceme podělit o praktické zkušenosti z ambulance rehabilitačního lékaře zaměřující se na funkční diagnostiku a terapii pánevního dna.

Sexuální a reprodukční medicína pro praxi

Kurvatury penisu a jejich léčba

Penile curvature and its treatment

MUDr. Pavel Turčan

Urol. praxi, 2017; 18(5): 228-232

Kurvatury penisu mohou být vrozené nebo získané. Vrozené kurvatury bez hypospadie ne vždy vyžadují řešení. Nejčastější příčinou
získané kurvatury je Peyronieho choroba. Jedná se o onemocnění penisu s výskytem fibrózních plaků v tunica albuginea, které
se projevuje bolestivostí, zakřivením, zúžením nebo zkrácením penisu a je patrné zvláště na penisu v erektovaném stavu. Léčba
je komplikovaná a vyžaduje trpělivost pacienta i lékaře. V článku se zaměřujeme především na konzervativní možnosti terapie,
přinášíme přehled jednotlivých metod a jejich účinnosti.


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.