Urologie pro praxi, 2017, číslo 2

Slovo úvodem

Rakovina – nemoc celé rodiny

Mgr. Radka Alexandrová

Urol. praxi, 2017; 18(2):

Přehledové články

Srovnání léčby benigní hyperplazie prostaty včera a dnes

Comparison of therapy benign prostatic hyperplasia yesterday and today

MUDr. Slavomír Vachata, MUDr. Jiří Špaček, MUDr. Jaroslav Pacovský, Ph.D., doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.

Urol. praxi, 2017; 18(2): 50-53

Cílem této práce je zhodnocení změn posledních let v přístupu léčby benigní hyperplazie prostaty (BHP) a symptomů dolních močových cest (LUTS). Hlavní změnou je rostoucí počet pacientů na farmakoterapii a pokles počtů chirurgických výkonů pro tuto diagnózu. Alfalytika jsou účinná, s rychlým nástupem účinku a jsou velmi oblíbená mezi urology a pacienty. Inhibitory 5alfa reduktázy jsou druhou hlavní skupinou léků. Velmi často jsou používána v kombinaci. Hodnotili jsme počty pacientů léčených medikamentózně (n = 4 507), pacienty po transuretrální resekci prostaty (TURP n = 451) a pacienty po transvezikální prostatektomii (TVPE n = 134) za 6 let (2010–2015)....

Vliv vitaminů, minerálů a stopových prvků na lidské zdraví s podrobnějším zaměřením na urogenitální systém. Jaká rizika přináší jejich deficit či předávkování? – 1. část

Effect of vitamins, minerals, and trace elements on human health with a focus on the urogenital system. What are the risks involved in their deficiency or overdose? – 1st part

MUDr. Jiří Kladenský

Urol. praxi, 2017; 18(2): 58-62

O vlivu vitaminů na lidský organismus bylo doposud napsáno nepřeberné množství článků, brožur a knih. Vzhledem k tomu, že některé publikace vydávají sami výrobci potravinových doplňků, jsou mnohdy psány tendenčně s cílem čtenáře přesvědčit o nezbytnosti užívání takovýchto přípravků a jejich odborná validita bývá často zkreslená. Pokud bychom se chtěli detailně zaobírat účinkem vitaminů, nestačilo by rozsahem ani celé číslo tohoto časopisu. V přehledném článku jsou proto poměrně stručně uvedeny základní fakta, nám lékařům – urologům pro určité oživení, připomenutí, a vzhledem k tomu, že řada těchto látek má bezprostřední vliv i na urogenitální...

Nové možnosti diagnostiky a predikce prognózy nádorů močového měchýře

New diagnostic options and prognosis prediction of urinary bladder cancer

MUDr. Milan Král, Ph.D., MUDr. David Hradil, MUDr. Šárka Kudláčková, MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D., FEBU, doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.

Urol. praxi, 2017; 18(2): 64-68

Nádory močového měchýře vykazují významnou recidivitu navzdory radikálně provedenému transuretrálnímu zákroku. Příčinou bývá genetická výbava buněk urotelu, současně však může být příčinou neodhalení maligních ložisek v měchýři během cystoskopie či v rámci transuretrální resekce. Zlepšení diagnostických možností lze docílit použitím endoskopických technik zdokonalujících rozlišení mezi normální a patologickou sliznicí měchýře. Dalšího zlepšení léčby a její individualizace lze docílit analýzou prognostických markerů, jež mohou identifikovat generalizaci onemocnění např. stanovením cirkulujících nádorových buněk ještě ve fázi, kdy nejsou ložiska patrná...

Cílená biopsie prostaty pomocí magnetické rezonance – 1. část

MRI targeted triopsy of the prostate – 1st part

MUDr. Šárka Kudláčková¹, doc. MUDr. František Záťura, Ph.D.¹, MUDr. Zbyněk Tüdös, Ph.D.²

Urol. praxi, 2017; 18(2): 69-72

Nádor prostaty byl až donedávna tumorem, který většinou nebyl znázornitelný zobrazovacími metodami. Se zavedením magnetické rezonance, a zejména pak techniky multiparametrického vyhodnocení se významně zvýšila senzitivita a specificita zobrazení nádoru. Cílená biopsie prostaty využívá schopnosti znázornit ložisko podezřelé z nádoru a možnosti jej cíleně bioptovat. Kombinací těchto technik se pak zlepšuje diagnostika karcinomu prostaty se zvýšením záchytu klinicky signifikantního karcinomu a snížením počtu zbytečných biopsií.

Renální karcinom a imunoterapie

Renal carcinoma and immunotherapy

MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D., MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.

Urol. praxi, 2017; 18(2): 251-255

Imunoterapie pacientů s metastatickým renálním karcinomem zažívá nebývalou renezanci, přesto je toto onemocnění stále nevyléčitelné. Použití různých checkpoint inhibitorů a protinádorových vakcín však vede k dalšímu prodloužení přežívání pacientů s touto diagnózou. Máme již výsledky studie III. fáze s anti-PD-1 protilátkou nivolumabem, další jsou s napětím očekávány. Taktéž již došlo k ukončení náboru do studie III. fáze – ADAPT, ve které se kombinuje cílená terapie s protinádorovou vakcínou, výsledky studie fáze II s touto léčbou jsou velmi povzbudivé. V uvedeném přehledu se věnujeme jak checkpoint inhibitorům, tak i některým vakcínám. Léčba...

Sdělení z praxe

Adenomatoidní tumor nadvarlete

Adenomatoid tumor of epididymis

MUDr. Michal Šurík1, MUDr. Jan Pokorný, FEBU, MBA1, MUDr. Romana Badejová2

Urol. praxi, 2017; 18(2): 85-87

Prezentace kazuistiky pacienta, 26letého muže, vyšetřovaného pro rezistenci v oblasti hlavy levého nadvarlete. Standardním vyšetřovacím postupem byl diagnostikován dobře ohraničený solidní tumor bez propagace do okolních tkání varlete. Po jeho exstirpaci byla histologicky potvrzena definitivní diagnóza benigního adenomatoidního tumoru, který patří do skupiny paratestikulárních lézí s nízkou incidencí. Touto kazuistikou bychom chtěli poukázat na důležitost správné diferenciální diagnostiky intraskrotálních patologií, upřesnění jejich lokalizace pomocí zobrazovacích metod a případného výběru adekvátního chirurgického řešení.

Krvácivá komplikace u angiomyolipomu

Heamorrhagic complication of the angiomyolipoma

MUDr. Jan Novák

Urol. praxi, 2017; 18(2): 88-90

V práci předkládáme případ mladého muže s tumorem ledviny běžného histologického složení a neobvyklou klinickou manifestací. Angiomyolipomy jsou benigní tumory ledvin, které se mohou objevit jako izolovaný nález či jako součást tuberózní sklerózy. Často jsou detekovány náhodně ultrasonografií či počítačovou tomografií. Komplikace se mohou projevovat náhlou bolestí či hypotenzí díky masivnímu krvácení uvnitř lézí.

Dobrá rada z praxe

Nové možnosti ochrany proti infekcím vyvolaným lidskými papilomaviry

New prevention strategies of papillomavirus infections

RNDr. Jana Šmahelová1, 2, RNDr. Eva Hamšíková1, RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.1, 2

Urol. praxi, 2017; 18(2): 81-84

Lidské papilomaviry infikující především sliznice jsou kauzálně spojeny s karcinomem děložního hrdla a částí dalších malignit u mužů a žen, ale také s řadou benigních projevů. Autoři shrnují současné dostupné možnosti a strategie ochrany proti infekcím HPV a jejich klinickým projevům, především novinky v oblasti profylaktických vakcín a možnosti sekundární prevence.

Sexuální a reprodukční medicína pro praxi

Terapie testosteronem v ambulanci urologa

Testosteron replacement therapy in daily urological practise

MUDr. Aleš Horák

Urol. praxi, 2017; 18(2): 73-76

V současné době, kdy obecně dochází k prodlužování délky života, narůstají také požadavky na zvyšování jeho kvality. Hladiny testosteronu nízké pro daný věk muže mohou být spojeny se subjektivně vnímaným dyskomfortem, sexuální dysfunkcí a vyšším kardiovaskulárním rizikem. Na základě subjektivních obtíží pacienta a hladin testosteronu, může být zahájena substituční terapie testosteronem (TRT).

Původní práce

Klikva velkoplodá v profylaxi infekce močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou a intermitentní katetrizací. Pilotní placebem kontrolovaná studie

Cranberry in the prophylaxis of urinary tract infections in patients with multiple sclerosis and intermittent catheterization. A pilot placebo-controlled trial

MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D., FEBU1, MUDr. Eva Burešová, doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.1, MUDr. Miroslava Romžová2, doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.2, prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.3, doc. RNDr. Jitka Vostálová, Ph.D.4, prof. MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc.4

Urol. praxi, 2017; 18(2): 77-80

U pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) se neurologický deficit projevuje širokým spektrem klinických potíží, včetně mikčních dysfunkcí. Infekce močových cest (IMC) zhoršují kvalitu života pacientů a mohou významně ovlivnit průběh onemocnění. Pilotní, randomizovaná a placebem kontrolovaná studie ověřila, že šestiměsíční užívání 1,5 g (odpovídá 75 g čerstvého plodu) klikvy velkoplodé denně mělo vliv na kvalitu života a na možné snížení rizika onemocnění infekcí močových cest pacientů s RS. Průkaz profylaxe IMC plodem V. macrocarpon však vyžaduje rozsáhlejší klinickou studii.


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.