Připravujeme do Urologie pro praxi 1/18

• Trauma mužské uretry

• Rizika nechinolové profylaxe u biopsie prostaty

• Transplantace ledviny – kritéria zařazení na čekací listinu

• Regenerace sliznice močového měchýře po chronických zánětech

• Venerologické minimum pro urology

• Urolithiasis scrotalis

• Reno-alimentární píštěl v aneuryzmatu po resekci ledviny
Pozvánka na XX. ročník Moravského urologického sympozia - 19. - 20. 4. 2018.

Dovolujeme si Vás pozvat na XX. ročník Moravského urologického sympozia, které se v příštím roce uskuteční v mírně pozdějším termínu, než je zvyklostí. Sympozium proběhne 19.–20. dubna 2018 opět v hotelu Dlouhé Stráně. Můžete se těšit na pestrý a prakticky zaměřený odborný program, který je připravován pod vedením prezidentů akce doc. MUDr. Vladimíra Študenta, Ph.D. a doc. MUDr. Miloše Broďáka, Ph.D.
Soutěž o nejlepší sdělení rezidentů pokračuje i v roce 2017

Již tradičně probíhá v časopise Urologie pro praxi soutěž rezidentských pracích. Jedná se o články publikované v časopise v roce 2017 a do soutěže jsou zahrnuty automaticky. Vyhodnocení je v rukou redakční rady, která tajným hlasováním rozhodne o vítězné práci. Práce zasílejte na kapralova@solen.czZ posledního čísla

Radikální cystektomie v éře ERAS

MUDr. David Čapka, MUDr. Ivan Kolombo, FEBU, MUDr. Petr Klézl, MBA, MUDr. Petr Nencka, FEBU,, MUDr. Věra Mašková, MUDr. Otakar Štanc, MUDr. Michal Soška, MUDr. Jindřich Šonský,, MUDr. Alexandra Gregušová, MUDr. Romana Richterová, MUDr. Miroslav Hruška,, doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D., MHA

Fast-track metoda akcelerované rehabilitace po chirurgickém výkonu (označovaná také jako ERAS – Enhanced Recovery After Surgery),
je soubor postupů a opatření, které mají za cíl snížit rizika a morbiditu výkonu a bezpečně zkrátit dobu nutné hospitalizace bez nárůstu
rizika komplikací. Četné studie jasně prokazují výhody těchto postupů pro celou řadu operačních výkonů včetně radikální cystektomie
(RC). Článek pojednává o jednotlivých aspektech a výhodách tohoto komplexního postupu. ERAS vyžaduje dobrou mezioborovou
spolupráci, jasný společný cíl se zachováním individuálního přístupu v rámci personalizované medicíny. Přes četné studie potvrzující
klinickou bezpečnost a prospěšnost tohoto postupu (včetně ekonomického) se tyto protokoly dostávají do rutinní praxe relativně pomalu.

Robotem asistovaná radikální prostatektomie, zkušenosti po provedení prvních 50 operací

doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D., MUDr. Josef Košina, MUDr. Michal Balík, MUDr. Lukáš Holub,, MUDr. Jaroslav Pacovský, Ph.D., MUDr. Petr Hušek, FEBU

Autoři prezentují první zkušenosti s robotem asistovanou radikální prostatektomií na základě provedených prvních 50 operací.
Byly hodnoceny operační výsledky, komplikace, onkologické a funkční výsledky. Operační časy se postupně zkracovaly a krevní
ztráty byly minimální. Inkontinence a další komplikace se vyskytovaly velmi omezeně. Naprostá většina pacientů měla pooperačně
nulové PSA.

Fotoprotekce při antibiotické a onkologické léčbě

MUDr. Jiří Ettler, MUDr. PharmDr. Jan Dvořák, MUDr. Filip Prusík, doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

Jedním z častých nežádoucích účinků řady léčiv je zvýšená citlivost na sluneční záření, která se může projevovat jako fototoxická
či fotoalergická reakce. U pacientů užívajících rizikové léčivo je nezbytná dostatečná edukace pacienta o ochraně před
slunečním zářením. Fotoprotekcí se rozumí souhrn opatření zamezujících expozici kůže účinkům zejména ultrafialového záření.
Tato opatření spočívají v první řadě v zodpovědném chování, vyhýbaní se polednímu slunci, nošení fotoprotektivních oděvů
a aplikaci opalovacích krémů na slunci exponovanou kůži.

Vybrané články

Alergie, anafylaxe, anafylaktický šok

MUDr.Božena Kalabusová

Anafylaxe je závažná, život ohrožující, systémová reakce, která se téměř vždy vyvíjí neočekávaně a může vést k úmrtí v důsledku obstrukce dýchacích cest nebo selhání krevního oběhu. Nejčastější příčinou anafylaxe jsou potraviny, léky a hmyzí jed. Základem léčby je intramuskulární aplikace adrenalinu na počátku rozvoje anafylaxe – předtím, než se dostaví respirační selhání nebo oběhová nedostatečnost. Tuto terapii lze vhodně doplnit antagonisty histaminových receptorů H1 a kortikosteroidy. Všichni pacienti ohrožení recidivou anafylaxe by měli být poučeni o používání adrenalinových autoinjektorů a léčiv pro první pomoc.

Nové možnosti ochrany proti infekcím vyvolaným lidskými papilomaviry

RNDr. Jana Šmahelová, RNDr. Eva Hamšíková, RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.

Lidské papilomaviry infikující především sliznice jsou kauzálně spojeny s karcinomem děložního hrdla a částí dalších malignit u mužů a žen, ale také s řadou benigních projevů. Autoři shrnují současné dostupné možnosti a strategie ochrany proti infekcím HPV a jejich klinickým projevům, především novinky v oblasti profylaktických vakcín a možnosti sekundární prevence.

Uretero-arteriální píštěl

MUDr.Tomáš Lakomý, MUDr.Pavel Svoboda, MUDr.Jaroslav Tůma, MUDr.Jiří Toman

Uretero-arteriální píštěl je vzácná, potencionálně život-ohrožující příčina krvácení do vývodných cest močových, manifestující se masivní hematurií. První případ, v souvislosti s tlakem ureterálního stentu, byl popsán v roce 1908 Moschowitzem. V následující kazuistice prezentujeme pacienta po operaci pro pokročilý nádor rekta s následným masivním krvácením do močových cest v důsledku přítomnosti pravostranné ureteroilické píštěle diagnostikované až peroperačně v rámci revize pro neztišitelné krvácení do urotraktu.

Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.