Připravujeme do Urologie pro praxi 3/2017:

Přehled diagnostiky a terapie infekcí močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou

Radikální cystektomie v éře ERAS

Diagnostika a léčba nefrotického syndromu u dětí

Pozdní metastáza světlobuněčného karcinomu ledviny do varlete

Fournierova gangréna

Specifika ošetřovatelské péče o pacienty s ureteroileostomií
MORAVSKÉ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM 2017

Ve dnech 6.–7. 4. 2017 se uskutečnil 19. ročník MORAVSKÉHO UROLOGICKÉHO SYMPOZIA, který se po čtyřleté odmlce navrátil opět do malebného podhůří Jeseníků do hotelu Dlouhé Stráně. Sborník abstrakt i tiskovou zprávu z akce je možné shlédnout zde.
Soutěž o nejlepší sdělení rezidentů pokračuje i v roce 2017

Již tradičně probíhá v časopise Urologie pro praxi soutěž rezidentských pracích. Jedná se o články publikované v časopise v roce 2017 a do soutěže jsou zahrnuty automaticky. Vyhodnocení je v rukou redakční rady, která tajným hlasováním rozhodne o vítězné práci. Práce zasílejte na kapralova@solen.czZ posledního čísla

Informovanost chlapců ve věku 15–19 let o prevenci nádorového onemocnění varlat

Bc. Jana Nespalová1, Mgr. Alena Machová2

Nádory varlat patří u dětí mezi vzácné typy maligních onemocnění, jejich výskyt se zvyšuje mezi 15.–19. rokem. Jsou řazeny mezi nejlépe léčitelné nádory dospělého věku. V ČR je ročně diagnostikováno cca 400 případů, výskyt nádorů varlat se zvyšuje. Onemocnění je vyléčitelné, je-li včasně diagnostikováno. Pravidelné preventivní prohlídky omezí progresi onemocnění a sestra u PLDD (praktický lékař pro děti a dorost) má nezastupitelnou úlohu v jeho prevenci. Cílem výzkumu bylo zjistit informovanost chlapců ve věku od 15 do 19 let o prevenci nádorového onemocnění varlat. Byl použit kvantitativní výzkum, metoda dotazování a technika nestandardizovaného dotazníku. Z výsledků vyplynulo, že více než 75 % chlapců neví, co zahrnuje prevence nádorového onemocnění varlat. Samovyšetření varlat pravidelně provádí 20,5 % dotazovaných. Po zpracování dat pomocí parametrického testu ANOVA jsme učinili závěr, že věk respondentů nemá vliv na znalost prevence nádorového onemocnění varlat a ani na provádění samovyšetřování varlat. Druhým cílem bylo zmapovat úlohu sestry u PLDD v prevenci nádorového onemocnění varlat u chlapců. Byla použita technika rozhovorů. Respondentky měly základní informace o problematice nádoru varlat a uváděly, že v ordinacích PLDD se provádí kontrola varlat. Odbornou literaturu k tomuto tématu doporučují zřídka. Výzkum poukazuje na velmi nízkou informovanost chlapců o prevenci nádorového onemocnění varlat. Sestry by se měly zaměřit na pečlivější edukaci pacientů i rodičů.

Slovo úvodem

Ing. Tomáš Kocourek, Ph.D.

Proteinurie

MUDr. Jan Vachek, PhDr. MUDr. Oskar Zakiyanov, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Proteinurie není jen kardinálním symptomem primárních a sekundárních nefropatií, ale i samostatným patogenetickým faktorem progrese těchto onemocnění. Spolu s hodnotou sérového kreatininu, hodnocením erytrocytů v moči a sonografií ledvin patří kvalitativní a kvantitativní údaj o proteinurii k základním nefrologickým vyšetřením. Ke screeningu proteinurie se v běžné praxi užívá vyšetření testovacím proužkem – „dipstick“, tím však nelze odhalit malou albuminurii, Bence-Jonesovu proteinurii (volné lehké řetězce např. při mnohočetném myelomu) a známky tubulointersticiálních onemocnění. Pro přesnější vyhodnocení albuminurie, resp. proteinurie, lze doporučit vyšetření poměru koncentrací albuminu/kreatininu ve vzorku moči, případně vyšetření odpadů bílkovin v moči za 24 hodin.

Vybrané články

Metafylaxe u pacientů s urolitiázou

Bc.Alena Buřičová, Ing.Iva Brabcová, Ph.D., Mgr.Monika Kyselová, MBA

Cílem předkládané studie bylo zjistit, zda v českobudějovické nemocnici dochází k nárůstu počtu nově diagnostikovaných pacientů s urolitiázou ve sledovaném období a zda pacienti, kteří mají dostatečné informace o svém onemocnění, jsou ochotni změnit svůj životní styl. Pro kvantitativní šetření byl využit nestandardizovaný dotazník, bylo osloveno 123 pacientů, u kterých byla v roce 2012 a 2013 poprvé diagnostikována urolitiáza. Zdroje dat pro sekundární analýzu byly získány ze zdravotnické dokumentace pacientů, u kterých byla v letech 2009–2013 nově diagnostikována urolitiáza. Celkem bylo ve sledovaném období diagnostikováno 644 pacientů s urolitiázou, z toho 173 žen a 471 mužů. Byl potvrzen častější výskyt urolitiázy u mužů než u žen. Průměrný meziroční počet nově diagnostikovaných onemocnění činil 129 případů. Nebyl prokázán jejich statistický významný nárůst ani pokles. Je varovným signálem, že lékařem doporučený pitný režim (2–3 litry tekutin za den) dodržuje přibližně polovina respondentů (53 %) a dietní režim pouhá třetina respondentů (35 %). Pacienti, kteří podstoupili odstranění konkrementu neinvazivní metodou ESWL nebo invazivní metodou (ureteroskopie, perkutánní výkon), dodržují následně doporučený pitný režim častěji než pacienti, u kterých byl konkrement spontánně vyloučen. V případě, že oslovení pacienti měli informace o svém onemocnění, rostla i jejich ochota doporučený dietní režim dodržovat. Tyto výsledky poukazují na důležitost správné edukace pacientů lékařem a sestrou, která by vedla k posílení vnitřní motivace pacientů s urolitiázou dodržovat zásady správné životosprávy.

Použití zobrazovacích metod u urolitiázy

MUDr.Filip Čtvrtlík, Ph.D., MUDr.Zbyněk Tüdös, Ph.D., MUDr.Zuzana Sedláčková, MUDr.Milan Král, Ph.D.

Urolitiáza patří mezi nejčastější urologická onemocnění. Vzhledem k její četnosti, projevům a komplikacím se řadí k závažným medicínským problémům. Největší přínos v diagnostice litiázy mají zobrazovací metody. Zlatým standardem se ve vyšetřování urolitiázy, včetně renální koliky stalo v posledních letech CT vyšetření.

Péče o kůži při inkontinenci moči a stolice

MUDr.Jana Zímová, Mgr.Bc.Pavlína Zímová

Autorky ve svém sdělení komplexně rozebírají problematiku inkontinence moči, stolice a s ní souvisejících kožních problémů. Zaměřují se na zdravotní, psychologické, sociální a ekonomické důsledky inkontinence, včetně jejího vlivu na kvalitu života pacientů.

Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.