Připravujeme do Urologie pro praxi 3/2017:

Přehled diagnostiky a terapie infekcí močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou

Radikální cystektomie v éře ERAS

Diagnostika a léčba nefrotického syndromu u dětí

Pozdní metastáza světlobuněčného karcinomu ledviny do varlete

Fournierova gangréna

Specifika ošetřovatelské péče o pacienty s ureteroileostomií
Soutěž o nejlepší sdělení rezidentů pokračuje i v roce 2017

Již tradičně probíhá v časopise Urologie pro praxi soutěž rezidentských pracích. Jedná se o články publikované v časopise v roce 2017 a do soutěže jsou zahrnuty automaticky. Vyhodnocení je v rukou redakční rady, která tajným hlasováním rozhodne o vítězné práci. Práce zasílejte na kapralova@solen.czZ posledního čísla

Adenomatoidní tumor nadvarlete

MUDr. Michal Šurík1, MUDr. Jan Pokorný, FEBU, MBA1, MUDr. Romana Badejová2

Prezentace kazuistiky pacienta, 26letého muže, vyšetřovaného pro rezistenci v oblasti hlavy levého nadvarlete. Standardním vyšetřovacím postupem byl diagnostikován dobře ohraničený solidní tumor bez propagace do okolních tkání varlete. Po jeho exstirpaci byla histologicky potvrzena definitivní diagnóza benigního adenomatoidního tumoru, který patří do skupiny paratestikulárních lézí s nízkou incidencí. Touto kazuistikou bychom chtěli poukázat na důležitost správné diferenciální diagnostiky intraskrotálních patologií, upřesnění jejich lokalizace pomocí zobrazovacích metod a případného výběru adekvátního chirurgického řešení.

Vliv vitaminů, minerálů a stopových prvků na lidské zdraví s podrobnějším zaměřením na urogenitální systém. Jaká rizika přináší jejich deficit či předávkování? – 1. část

MUDr. Jiří Kladenský

O vlivu vitaminů na lidský organismus bylo doposud napsáno nepřeberné množství článků, brožur a knih. Vzhledem k tomu, že některé publikace vydávají sami výrobci potravinových doplňků, jsou mnohdy psány tendenčně s cílem čtenáře přesvědčit o nezbytnosti užívání takovýchto přípravků a jejich odborná validita bývá často zkreslená. Pokud bychom se chtěli detailně zaobírat účinkem vitaminů, nestačilo by rozsahem ani celé číslo tohoto časopisu. V přehledném článku jsou proto poměrně stručně uvedeny základní fakta, nám lékařům – urologům pro určité oživení, připomenutí, a vzhledem k tomu, že řada těchto látek má bezprostřední vliv i na urogenitální systém (vitaminy B6, C, D, E), je o těchto v článku pojednáno podrobněji.

Klikva velkoplodá v profylaxi infekce močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou a intermitentní katetrizací. Pilotní placebem kontrolovaná studie

MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D., FEBU1, MUDr. Eva Burešová, doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.1, MUDr. Miroslava Romžová2, doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.2, prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.3, doc. RNDr. Jitka Vostálová, Ph.D.4, prof. MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc.4

U pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) se neurologický deficit projevuje širokým spektrem klinických potíží, včetně mikčních dysfunkcí. Infekce močových cest (IMC) zhoršují kvalitu života pacientů a mohou významně ovlivnit průběh onemocnění. Pilotní, randomizovaná a placebem kontrolovaná studie ověřila, že šestiměsíční užívání 1,5 g (odpovídá 75 g čerstvého plodu) klikvy velkoplodé denně mělo vliv na kvalitu života a na možné snížení rizika onemocnění infekcí močových cest pacientů s RS. Průkaz profylaxe IMC plodem V. macrocarpon však vyžaduje rozsáhlejší klinickou studii.

Vybrané články

Metastáza karcinomu prsu do močového měchýře

MUDr.Zuzana Lenčová, MUDr.Petr Prošvic

Následující článek pojednává o metastáze karcinomu prsu do močového měchýře. Navzdory tomu, že metastázy karcinomu prsu jsou běžné, zaznamenaná incidence metastáz karcinomu prsu do močového měchýře je asi 3 % (1–3). Ve většině případů je metastáza do měchýře spojena ze symptomy dolních močových cest a s dalšími metastázami do pánevních orgánů (3).

Minimalizace rizika vzniku infekcí spojených se zdravotní péčí u permanentního močového katétru pomocí rozhodovacího procesu

Mgr.Petra Podrazilová, DiS.

Rozhodovací procesy ve zdravotnictví jsou nedílnou součástí strategického managementu. Pokud má být problém řešen efektivně, mělo by řešení jasně vycházet z filosofie rozhodovacích procesů. Jedním ze závažných problémů současné medicíny jsou infekce spojené s poskytováním zdravotní péče. V článku je přiblížen postup rozhodovacího procesu vedoucí k minimalizaci urogenitálních infekcí vzniklých v příčinné souvislosti se zdravotní péčí.

Primární nádory retroperitonea

MUDr.Eva Poláčková, MUDr.Karel Zita, MUDr.Osvald Cerman

Ve sdělení prezentujeme kazuistiky dvou pacientů s primárním tumorem retroperitonea 40letého muže s maligním typem nádoru a 66letou ženu s benigním typem nádoru retroperitonea. Obsahem sdělení je symptomatologie, diagnostika a terapie onemocnění.

Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.