Pozvánka na XX. ročník Moravského urologického sympozia - 19. - 20. 4. 2018.

Dovolujeme si Vás pozvat na XX. ročník Moravského urologického sympozia, které se v příštím roce uskuteční v mírně pozdějším termínu, než je zvyklostí. Sympozium proběhne 19.–20. dubna 2018 opět v hotelu Dlouhé Stráně. Můžete se těšit na pestrý a prakticky zaměřený odborný program, který je připravován pod vedením prezidentů akce doc. MUDr. Vladimíra Študenta, Ph.D. a doc. MUDr. Miloše Broďáka, Ph.D.
Připravujeme do Urologie pro praxi 4/2017

Léčba hyperaktivního močového měchýře u seniorů

Enuréza rezistentní na léčbu

Neoadjuvantní chemoterapie u invazivních nádorů močového měchýře

Léčba neplodného muže

Fimóza u chlapců způsobená zánětem balanitis xerotica obliterans

Ošetřovatelská péče u pacienta s hypospadií
Soutěž o nejlepší sdělení rezidentů pokračuje i v roce 2017

Již tradičně probíhá v časopise Urologie pro praxi soutěž rezidentských pracích. Jedná se o články publikované v časopise v roce 2017 a do soutěže jsou zahrnuty automaticky. Vyhodnocení je v rukou redakční rady, která tajným hlasováním rozhodne o vítězné práci. Práce zasílejte na kapralova@solen.czZ posledního čísla

Vliv vitaminů, minerálů a stopových prvků na lidské zdraví s podrobnějším zaměřením na urogenitální systém. Jaká rizika přináší jejich deficit či předávkování? – 2. část

MUDr. Jiří Kladenský

Tak, jak bylo uvedeno v předchozí kapitole o vlivu vitaminů na lidský organismus, platí stejně o minerálech a stopových prvcích, že o jejich
vlivu na lidský organismus bylo doposud napsáno nepřeberné množství článků a knih. Avšak vzhledem k tomu, že publikace vydávají často
sami výrobci potravinových doplňků, jsou tyto někdy psány tendenčně s cílem ovlivnit a přesvědčit čtenáře o nezbytnosti užívání těchto
přípravků, přičemž jejich odborná validita je často zkreslená a tendenční. Z tohoto důvodu zde bývá riziko, že u konzumentů těchto potravinových
doplňků při jejich nadměrném užívání v důsledku reklamních doporučení může poměrně snadno dojít k předávkování těmito minerály
a stopovými prvky se všemi negativními následky. V přehledném článku jsou o těchto látkách pro naši orientaci stručně uvedeny základní
fakta a údaje. U látek, které mají bezprostřední vliv na urogenitální systém (Na, K, Ca, Mg, P, Zn, Se), bude v článku pojednáno podrobněji.

Faktory ovlivňující kontinenci po radikální prostatektomii

MUDr. Vladimír Študent Jr.; ,, UDr. Jan Šarapatka; 1, MUDr. Ján Švihra Jr.; 2, MUDr. František Hruška; 1, doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.; 1

Radikální prostatektomie (RP) je nejčastější příčinou stresové inkontinence u mužů. Představuje významný faktor, který negativně
ovlivňuje kvalitu života pacientů po RP, zejména pak těch mladých a aktivních. Cílem této práce je poskytnout přehled možných
faktorů ovlivňujících výskyt inkontinence po RP.

Pozdní metastáza světlobuněčného karcinomu ledviny do varlete

MUDr. Patrícia Zuková; 1, MUDr. Jan Pokorný, FEBU, MBA; 1, MUDr. Romana Badejová; 2

Nádorové metastázy do varlete jsou velice raritní, tvoří méně než 1 % všech testikulárních nádorů, metastázy z renálního světlobuněčného
karcinomu jsou ještě raritnější. Zde prezentujeme vzácný případ světlobuněčného karcinomu ledviny metastazujícího
do ipsilaterálního varlete 18 let po provedení transperitoneální nefrektomie.

Vybrané články

Nesestouplé varle v dospělosti

MUDr.Kateřina Gocalová, MUDr.Milan Svoboda

Kryptorchizmus je patologický stav, kdy je varle uloženo mimo skrotum. Je jednou z nejčastějších kongenitálních anomálií postihující více než 3 % donošených a 9–30 % nedonošených novorozenců mužského pohlaví. Dlouhodobé abnormální uložení varlete vede v dospělosti ke snížení fertility a ke zvýšenému riziku vzniku zhoubného nádoru. Proto každá polohová anomálie varlete vyžaduje léčbu, která by měla skončit do 12–18 měsíců věku dítěte. V této práci uvádíme kazuistiku nesestouplého varlete u dospělého muže.

Komunikace s handicapovanými

prof. ThLic. MUDr. Květoslav Šipr, CSc.

Záněty zevního genitálu u dětí - balanitida, epididymitida, orchitida

MUDr.Oldřich Šmakal, Ph.D.

Diagnostika a léčba zánětu předkožky je snadná. Většina balanitid ustoupí po koupelích penisu v roztoku s antiseptickými účinky a po lokální aplikaci antibiotické (ATB) masti, nutnost celkového podávání antibiotik je výjimečná. Zánětlivé postižení nadvarlete nebo varlete je nutno odlišit od jiných nejčastějších příčin akutního skrota – torze přívěsku varlete a nadvarlete nebo od torze spermatického funikulu. Antibiotická léčba epididymitidy je indikována u pacientů s pyurií, s prokázanou vývojovou vadou urotraktu a u adolescentů. Mikční cystouretrografie by měla být provedena jen při ultrazvukovém podezření na vývojovou anomálii nebo při zachycené pyurii. Parotická orchitida je nejčastější komplikace příušnic u adolescentů. Léčba je vedena nesteroidními antiflogistiky, klidovým režimem, chlazením zevního genitálu. Při podezření na komplikující bakteriální infekci je nutné podání antibiotik. Léčba kortikoidy nezmenší nebezpečí atrofie varle a vývoje patologického spermiogramu.

Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.