Připravujeme do Urologie pro praxi 4/2017

Léčba hyperaktivního močového měchýře u seniorů

Enuréza rezistentní na léčbu

Neoadjuvantní chemoterapie u invazivních nádorů močového měchýře

Léčba neplodného muže

Fimóza u chlapců způsobená zánětem balanitis xerotica obliterans

Ošetřovatelská péče u pacienta s hypospadií
MORAVSKÉ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM 2017

Ve dnech 6.–7. 4. 2017 se uskutečnil 19. ročník MORAVSKÉHO UROLOGICKÉHO SYMPOZIA, který se po čtyřleté odmlce navrátil opět do malebného podhůří Jeseníků do hotelu Dlouhé Stráně. Sborník abstrakt i tiskovou zprávu z akce je možné shlédnout zde.
Soutěž o nejlepší sdělení rezidentů pokračuje i v roce 2017

Již tradičně probíhá v časopise Urologie pro praxi soutěž rezidentských pracích. Jedná se o články publikované v časopise v roce 2017 a do soutěže jsou zahrnuty automaticky. Vyhodnocení je v rukou redakční rady, která tajným hlasováním rozhodne o vítězné práci. Práce zasílejte na kapralova@solen.czZ posledního čísla

Fotoprotekce při antibiotické a onkologické léčbě

MUDr. Jiří Ettler; 1, MUDr. PharmDr. Jan Dvořák; 2, MUDr. Filip Prusík; 3, doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.; 4

Jedním z častých nežádoucích účinků řady léčiv je zvýšená citlivost na sluneční záření, která se může projevovat jako fototoxická
či fotoalergická reakce. U pacientů užívajících rizikové léčivo je nezbytná dostatečná edukace pacienta o ochraně před
slunečním zářením. Fotoprotekcí se rozumí souhrn opatření zamezujících expozici kůže účinkům zejména ultrafialového záření.
Tato opatření spočívají v první řadě v zodpovědném chování, vyhýbaní se polednímu slunci, nošení fotoprotektivních oděvů
a aplikaci opalovacích krémů na slunci exponovanou kůži.

Přehled diagnostiky a terapie infekcí močových
cest u pacientů s roztroušenou sklerózou

MUDr. Eva Burešová, MUDr. Pavel Kratochvíl, MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D., FEBU

Infekce močových cest (IMC) mohou mít zásadní vliv na průběh a prognózu pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). V běžné praxi
se s nimi denně potýkají lékaři, kteří mají tyto pacienty v péči. Přesto stále chybí jednoznačné doporučení, kterým by se měli
urologové, neurologové a praktičtí lékaři řídit. Následující přehled se zabývá touto problematikou, včetně diagnostiky a terapie
IMC u pacientů s RS.

Fournierova gangréna

MUDr. Miroslav Šuráň, MUDr. Jana Jarošincová, MUDr. Jan Milota

Fournierova gangréna je velmi závažná nekrotizující fasciitida zevního genitálu a perianální oblasti. Postihuje většinou oslabené
jedince se sníženou imunitou a pacienty se závažnými komorbiditami. Léčba spočívá v radikálním chirurgickém odstranění nekróz,
terapii širokospektrými antibiotiky, derivaci moči a intenzivní péči. Důležité je její rychlé zahájení. Autoři popisují kazuistiku
s nepříznivým klinickým průběhem.

Vybrané články

Preskripční omezení urologických a uroonkologických léčivých přípravků, platné k 1. 8. 2015

MUDr. Michaela Matoušková,, doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.,, Mgr. Veronika Črepová

V posledních týdnech došlo k opakovaným kontrolám zdravotními pojišťovnami. Revize byly zaměřeny na dodržování limitací a omezení preskripce léčivých přípravků. Omezení preskripce vychází z rozhodnutí regulační agentury – SÚKLu – pro léčivé přípravky, resp. ATC skupiny. V uplynulých letech jsme dosáhli sjednocení těchto limitací pro skupiny přípravků. Orientace je tak mnohem jednodušší. U žádného z přípravků není v současné chvíli uplatněna II. zvýšená úhrada. Omezení, resp. znění těchto limitací, vychází z registračních studií a je velmi obtížné, resp. prakticky nemožné, dosáhnout zásadní změny. Jsme si vědomi, že mnohdy dochází u přípravků k jejich podávání mimo základní indikaci nebo indikaci neuvedené v SPC. V případě podání mimo schválenou indikaci se jedná o podání off label. V takové situaci je vhodné o úhradu žádat revizního lékaře zdravotní pojišťovny s příslušným zdůvodněním, proč je léčivý přípravek takto podán. Pokud není jiná možnost léčby, pak je nezbytné žádat o schválení podle § 16. Zde je rovněž nutné zdůvodnit, proč je podání jedinou možností léčby, respektive optimální možností léčby. Účelné pak bývá doložení klinickou studií, doporučenými postupy atd. Dodržování limitací omezí možné regulace od plátců, které mohou být uplatněny i několik let zpětně. Dopad na chod zdravotnického zařízení je tak zřejmý. Předkládáme Vám aktuální vysvětlení symbolů a přehled preskripčních omezení zdravotních pojišťoven, která jsou platná k 1. 8. 2015. Předpokládáme, že Vám usnadní rychlou orientaci a ušetří čas, při jejich hledání. Výklad dokládáme pro typické urologické či uroonkologické přípravky a nezasahujeme do dalších skupin, jako jsou antimikrobiální přípravky, hormonální přípravky k léčbě hypogonadizmu, HPV, trofických změn v oblasti genitálu a mnohé další. I zde jsou však omezení. Současný stav je možné ověřit na www.sukl.cz. Při aktualizaci rozšíříme přehled o další léčivé přípravky.

Renální karcinom a imunoterapie

MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D., MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.

Imunoterapie pacientů s metastatickým renálním karcinomem zažívá nebývalou renezanci, přesto je toto onemocnění stále nevyléčitelné. Použití různých checkpoint inhibitorů a protinádorových vakcín však vede k dalšímu prodloužení přežívání pacientů s touto diagnózou. Máme již výsledky studie III. fáze s anti-PD-1 protilátkou nivolumabem, další jsou s napětím očekávány. Taktéž již došlo k ukončení náboru do studie III. fáze – ADAPT, ve které se kombinuje cílená terapie s protinádorovou vakcínou, výsledky studie fáze II s touto léčbou jsou velmi povzbudivé. V uvedeném přehledu se věnujeme jak checkpoint inhibitorům, tak i některým vakcínám. Léčba cytokiny je zmíněna jen okrajově pro jejich dnes již marginální význam, i když nelze v budoucnu vyloučit jejich použití v kombinaci se stávající léčbou či ve vysokých dávkách u různých genotypů renálního karcinomu.

Konzervativní léčba inkontinence moči po radikální prostatektomii

MUDr.Miroslava Ryšánková

Každý pacient podstupující radikální prostatektomii, bez ohledu na přístup, je potenciálně více či méně ohrožen rozvojem močové inkontinence. Jedná se o výrazný socioekonomický problém, který má vliv na kvalitu života pacienta a jeho pooperační morbiditu.

Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.