Aktuálně z urologie

Připravujeme do Urologie pro praxi 1/2017

Infekce močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou

Renální karcinom a imunoterapie

Role ARGUS male-slingu u pacientů s neurogenním močovým měchýřem

Nové možnosti ochrany proti infekcím vyvolané HPV viry

Adenomatoidní tumor nadvarlete
Soutěž o nejlepší sdělení rezidentů pokračuje i v roce 2017

Již tradičně probíhá v časopise Urologie pro praxi soutěž rezidentských pracích. Jedná se o články publikované v časopise v roce 2017 a do soutěže jsou zahrnuty automaticky. Vyhodnocení je v rukou redakční rady, která tajným hlasováním rozhodne o vítězné práci. Práce zasílejte na kapralova@solen.cz.
Upoutávka na 19. ročník Moravského urologického sympozia

POZOR! ZMĚNA MÍSTA! Chtěli bychom informovat všechny zájemce o 19. ročník Moravského urologického sympozia v roce 2017 na změnu místa. V tomto roce se bude konat tradiční urologické setkání na Hotelu Dlouhé Stráně v Loučné nad Desnou. Program budeme postupně aktualizovat, ale už nyní si můžete poznačit termín konání 6. – 7. dubna 2017.Z posledního čísla

Nový typ léčby poruch erekce na trhu v ČR – aplikace alprostadilu ve formě krému

MUDr.Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM, MUDr.Jan Novák

Autoři shrnují farmakologické a klinické poznatky o topické léčbě poruchy erekce alprostadilem v krému.

Sexuální dysfunkce u obézních diabetiků

MUDr.Dita Pichlerová, PhDr.Jitka Herlesová, prof.PhDr.Petr Weiss, Ph.D.

Článek přináší souhrn dosud proběhlých studií, které se zabývají problematikou sexuální dysfunkce obézních diabetiků. Jsou v něm vymezeny základní pojmy týkající se sexuálních dysfunkcí mužů i žen. Z uvedených studií vyplývá, že obezita 2. a 3. stupně a diabetes mellitus zvyšují pravděpodobnost sexuálních poruch, i když mechanizmus je často nejasný. Výrazná redukce tělesné hmotnosti a zlepšení kompenzace diabetu implikují nižší výskyt sexuálních dysfunkcí.

Rozsáhlá retroperitoneální lymfadenopatie s průvodní nefralgií jako projev raritně se vyskytujícího „burned-out“ germinálního tumoru varlete

MUDr.Maksym Falion, MUDr.Jiří Král, MUDr.Miloš Bočan, MUDr.Zdeněk Peremský

Kazuistika prezentuje případ pozdní diagnostiky raritního, takzvaného burned-out germinálního tumoru levého varlete. Rovněž poukazuje na problematiku těchto zřídka se vyskytujících tumorů, kdy k diagnostice dochází až v pokročilém stadiu a příznaky onemocnění jsou již způsobené metastazováním. „Vyhořelý“ germinální tumor je definován jako přítomnost metastáz germinálního testikulárního tumoru s histologickou regresí primárního testikulárního ložiska. Důležitým prvkem v léčbě těchto pacientů je odstranění postiženého varlete z důvodu vysokého procenta perzistence nádorových buněk i po chemoterapii.

Vybrané články

Využití botulinum toxinu při léčbě inkontinence

MUDr.Vladimír Šámal, Ph.D., MUDr.Jan Mečl

Inkontinence moči představuje pro pacienty závažný zdravotní, psychický a společenský problém. Botulinum toxin je látka, která blokuje presynaptické uvolnění acetylcholinu. Při aplikaci do detruzoru močového měchýře dochází k jeho reverzibilní paralýze. Botulinum toxin lze využít k léčbě inkontinence moči způsobené hyperaktivitou detruzoru po selhání konzervativní terapie. V současné době je nejvíce používán k léčbě neurogenní hyperaktivity detruzoru. Efekt léčby je 6 až 9 měsíců, kontinence je obnovena až u 80 % pacientů. Léčba má také významný vliv na zlepšení urodynamických parametrů jako je zvětšení cystometrické kapacity a pokles detruzorového tlaku. Dle dosavadních zkušeností je léčbu možno opakovat při zachování stejné efektivity. V klinické praxi se také stále více rozšiřuje léčba idiopatické hyperaktivity detruzoru. Po léčbě dochází k poklesu epizod urgentní inkontinence až o 59 %, poklesu urgencí o 38 % a poklesu frekventního močení o 29 %. Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří hematurie, močová infekce a zvýšení postmikčního rezidua s nutností zahájit intermitentní katetrizaci.

Nesestouplé varle v dospělosti

MUDr.Kateřina Gocalová, MUDr.Milan Svoboda

Kryptorchizmus je patologický stav, kdy je varle uloženo mimo skrotum. Je jednou z nejčastějších kongenitálních anomálií postihující více než 3 % donošených a 9–30 % nedonošených novorozenců mužského pohlaví. Dlouhodobé abnormální uložení varlete vede v dospělosti ke snížení fertility a ke zvýšenému riziku vzniku zhoubného nádoru. Proto každá polohová anomálie varlete vyžaduje léčbu, která by měla skončit do 12–18 měsíců věku dítěte. V této práci uvádíme kazuistiku nesestouplého varlete u dospělého muže.

Adrenokortikální karcinom

MUDr.Martin Kuhn, MUDr.Lumír Domes, MUDr.Michal Plintovič, MUDr.Libor Palička, MUDr.Pavol Vajcík, MUDr.Vladimír Trojek

Prezentace kazuistiky pacienta, přijatého pro sonograficky diagnostikovaný asymptomatický útvar retroperitonea. U pacienta byla provedena série vyšetření – počítačová tomografie (CT), endokrinologické, fibrogastroskopické vyšetření. Následně bylo ložisko extirpováno, histologicky diagnostikován adrenokortikální karcinom pT2 N0 M0. Pacient je dále sledován na urologické a onkologické ambulanci, bez adjuvantní terapie.Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.