Aktuálně z urologie

reklama

Připravujeme do Urologie pro praxi 4 / 2016

Využití botulinum toxinu při léčbě inkontinence

Hypospadie

Nástroje hodnotiace kvalitu života u pacientov s karcinómom prostaty

Použití zobrazovacích metod u litiázy

Imunoterapie karcinomu prostaty

Problematický pacient v ordinaci urologa

Nesestouplé varle v dospělostiZ posledního čísla

Přehled pohlavně přenosných onemocnění

MUDr. Zora Poláčková

Pohlavně přenosné nemoci (STD) tvoří širokou škálu onemocnění šířících se pohlavním stykem. Mezi tzv. „klasické pohlavní nemoci“ patří kapavka, syfilis, měkký vřed, granuloma inguinale a lymphogranuloma venereum. Léčba těchto chorob je dána zákonem a patří do rukou dermatovenerologa. Samostatnou jednotku tvoří syndrom získaného defektu imunity – AIDS. Do širší skupiny onemocnění přenosných sexuálním kontaktem patří infekce mykotické, virové i parazitární. Vždy je nutné vyšetřit sexuální partnery, léčbu volit nejen na základě klinického obrazu, ale i laboratorních nálezů, aby nedocházelo k zamaskování příznaků a vzniku rezistence vyvolavatelů na antibiotickou nebo jinou terapii.

Předoperační bezpečnostní procedura na operačním sále

Mgr. Jana Vácová1, 2, doc. Ing. Iva Brabcová, Ph.D.3

Předoperační bezpečnostní procedura je resortním bezpečnostním cílem stanoveným Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Ministerstvo ale neudává, jakou podobu má tato procedura mít, jakým způsobem má probíhat, není předepsána jednotná dokumentace a není jednoznačně stanoveno, kdo z operačního týmu nese zodpovědnost za správné provedení této procedury. Cílem výzkumu bylo zmapovat předoperační bezpečnostní proceduru na operačních sálech ve vybraných nemocnicích. Výzkumným šetřením, které probíhalo metodou kvalitativního výzkumu, byla zjištěna nejednoznačnost výkladu a nepochopení předoperační bezpečnostní procedury. Ve vybraných nemocnicích je bezpečnostní procedura zavedena a prováděna rozdílným způsobem. Kompetence sester v předoperační bezpečnostní proceduře nejsou ve všech oslovených nemocnicích jednoznačně specifikované.

Papilární renální karcinom – výskyt a charakteristika MUDr. Petr Prošvic Urologické oddělení, Oblastní nemocnice Náchod, a. s.

Zhoubné nádory ledvin tvoří přibližně 2 % všech nádorových onemocnění.Papilární renální karcinom je podle klasifikace WHO

vzájemně liší histologicky, geneticky, svým chováním i prognózou. Mimo sporadický výskyt jsou známy hereditární formy, jejichž studium přispívá k rozvoji nové cílené léčby. Současná cílená léčba u papilárních renálních karcinomů je obecně výrazně méně úspěšná než u konvenčního světlobuněčného karcinomu ledviny.

Vybrané články

Ideály a ocenění sester v roce 2015

Jitka Boťánková

Případ pacientky s bilaterálními tumory ledvin s nutností jednostranné nefrektomie z vitální indikace

MUDr.Pavel Elexa, MUDr.Jiří Král, MUDr.Michal Pavlovský, MUDr.Milouš Derner, MUDr.David Škvára, MUDr.Jan Schraml, Ph.D., MUDr.Ivan Čech, MUDr.Martin Čegan, MUDr.Natálie Harmašová, MUDr.Tomáš Waloschek

V článku prezentujeme kazuistiku 78leté pacientky s bilaterálními tumory ledvin. Vlevo provedena nefrektomie z vitální indikace pro spontánní rupturu tumoru s významným krvácením do retroperitonea. Histologicky byl následně identifikován angiomyolipom. Vpravo byla pacientka indikována k biopsii a radiofrekvenční ablaci tumoru. Zde byl histologicky potvrzen dobře diferencovaný, světlobuněčný konvenční renální adenokarcinom.

Síla křehkosti

Martina ŠpinkováUrologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.