Aktuálně z urologie

reklama

Připravujeme do Urologie pro praxi 4 / 2016

Využití botulinum toxinu při léčbě inkontinence

Hypospadie

Nástroje hodnotiace kvalitu života u pacientov s karcinómom prostaty

Použití zobrazovacích metod u litiázy

Imunoterapie karcinomu prostaty

Problematický pacient v ordinaci urologa

Nesestouplé varle v dospělostiZ posledního čísla

Smíšený nádor solitární ledviny

MUDr. Tomáš Chmelenský, MUDr. Pavel Hanek, MUDr. Karel Franěk, MUDr. Josef Rejlek, MUDr. Jiří Zvěřina

Zhoubné nádory ledvinného parenchymu tvoří u dospělých 1–2% všech zhoubných nádorů. Nejčastějším nádorem je karcinom (1). Většina karcinomů je sporadických, jen asi 4% jsou familiární. Smíšené nádory jsou vzácné a při jejich výskytu nesmíme opomenout, že to mohou být tzv. hereditární karcinomy (2).

Papilární renální karcinom – výskyt a charakteristika MUDr. Petr Prošvic Urologické oddělení, Oblastní nemocnice Náchod, a. s.

Zhoubné nádory ledvin tvoří přibližně 2 % všech nádorových onemocnění.Papilární renální karcinom je podle klasifikace WHO

vzájemně liší histologicky, geneticky, svým chováním i prognózou. Mimo sporadický výskyt jsou známy hereditární formy, jejichž studium přispívá k rozvoji nové cílené léčby. Současná cílená léčba u papilárních renálních karcinomů je obecně výrazně méně úspěšná než u konvenčního světlobuněčného karcinomu ledviny.

Přehled pohlavně přenosných onemocnění

MUDr. Zora Poláčková

Pohlavně přenosné nemoci (STD) tvoří širokou škálu onemocnění šířících se pohlavním stykem. Mezi tzv. „klasické pohlavní nemoci“ patří kapavka, syfilis, měkký vřed, granuloma inguinale a lymphogranuloma venereum. Léčba těchto chorob je dána zákonem a patří do rukou dermatovenerologa. Samostatnou jednotku tvoří syndrom získaného defektu imunity – AIDS. Do širší skupiny onemocnění přenosných sexuálním kontaktem patří infekce mykotické, virové i parazitární. Vždy je nutné vyšetřit sexuální partnery, léčbu volit nejen na základě klinického obrazu, ale i laboratorních nálezů, aby nedocházelo k zamaskování příznaků a vzniku rezistence vyvolavatelů na antibiotickou nebo jinou terapii.

Vybrané články

Vliv myo-inositolu a antioxidantů na fertilitu muže

MUDr.Lukáš Bittner, FEBU, FECSM

Iscare IVF, Praha Neplodnost je problém, který postihuje velké množství párů. Léčba mužského faktoru je svízelná, zejména v případě idiopatických příčin neplodnosti. Inositol je slibnou látkou zlepšující kvalitu spermií, jejíž účinnost dokládají recentní studie. Snížení hladiny oxidačního stresu zůstává jedním z pilířů léčby idiopatické mužské neplodnosti.

Prostata a vitamin D

prof.MUDr.RNDr.Luboslav Stárka, DrSc., MUDr.Božena Kalvachová, CSc.

V poslední době se stále více rozšiřují znalosti o jiných účincích vitaminu D, než je jeho klasická úloha v kostním metabolizmu. Vitamin D může modifikovat funkci imunitního systému, buněčnou proliferaci, diferenciaci a apoptózu a působit v mnoha orgánových funkcích. Asociace nedostatečného zásobení vitaminu D s benigní hyperplazií nebo karcinomem prostaty vedla ke klinickým studiím, které by měly prokázat, že suplementace vitaminem D je výrazným benefitem pro pacienty s uvedenými onemocněními prostaty. Přes některé mírné úspěchy takové léčby se antiproliferační a prodiferenciační účinky hormonů ze skupiny D vitaminu neukázaly být u lidí tak slibné jako při pokusech in vitro nebo na zvířatech. Suplementace vitaminem D je však nezbytnou součástí androgen-deprivační terapie karcinomu prostaty.

Alergie, anafylaxe, anafylaktický šok

MUDr.Božena Kalabusová

Anafylaxe je závažná, život ohrožující, systémová reakce, která se téměř vždy vyvíjí neočekávaně a může vést k úmrtí v důsledku obstrukce dýchacích cest nebo selhání krevního oběhu. Nejčastější příčinou anafylaxe jsou potraviny, léky a hmyzí jed. Základem léčby je intramuskulární aplikace adrenalinu na počátku rozvoje anafylaxe – předtím, než se dostaví respirační selhání nebo oběhová nedostatečnost. Tuto terapii lze vhodně doplnit antagonisty histaminových receptorů H1 a kortikosteroidy. Všichni pacienti ohrožení recidivou anafylaxe by měli být poučeni o používání adrenalinových autoinjektorů a léčiv pro první pomoc.Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.