Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol a Onkourologická sekce České urologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně Vás srdečně zvou na 2. ročník konference Komplexní novinky v onkourologii (KNOU) který se koná 19. - 20. 5. 2017 v hotelu Angelo, Radlická 1G, 150 00 Praha 5, 150 00 Praha 5. Více informací v pozvánce.
Připravujeme do Urologie pro praxi 1/2017

Infekce močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou

Renální karcinom a imunoterapie

Role ARGUS male-slingu u pacientů s neurogenním močovým měchýřem

Nové možnosti ochrany proti infekcím vyvolané HPV viry

Adenomatoidní tumor nadvarlete
Soutěž o nejlepší sdělení rezidentů pokračuje i v roce 2017

Již tradičně probíhá v časopise Urologie pro praxi soutěž rezidentských pracích. Jedná se o články publikované v časopise v roce 2017 a do soutěže jsou zahrnuty automaticky. Vyhodnocení je v rukou redakční rady, která tajným hlasováním rozhodne o vítězné práci. Práce zasílejte na kapralova@solen.cz.


Z posledního čísla

Rozsáhlá retroperitoneální lymfadenopatie s průvodní nefralgií jako projev raritně se vyskytujícího „burned-out“ germinálního tumoru varlete

MUDr.Maksym Falion, MUDr.Jiří Král, MUDr.Miloš Bočan, MUDr.Zdeněk Peremský

Kazuistika prezentuje případ pozdní diagnostiky raritního, takzvaného burned-out germinálního tumoru levého varlete. Rovněž poukazuje na problematiku těchto zřídka se vyskytujících tumorů, kdy k diagnostice dochází až v pokročilém stadiu a příznaky onemocnění jsou již způsobené metastazováním. „Vyhořelý“ germinální tumor je definován jako přítomnost metastáz germinálního testikulárního tumoru s histologickou regresí primárního testikulárního ložiska. Důležitým prvkem v léčbě těchto pacientů je odstranění postiženého varlete z důvodu vysokého procenta perzistence nádorových buněk i po chemoterapii.

Historický přehled vzdělávání perioperační sestry v urologii

Mgr.Pavla Kordulová

Historii medicínských oborů a ošetřovatelství lze otevřít z pohledu dějin veřejného zdravotnictví, dějin léčebných a ošetřovatelských metod, dějin právní regulace konkrétních medicínských a ošetřovatelských právních institutů a také z hlediska vzdělávání. Tato práce si dala za cíl prezentovat ucelený souhrn historie vzdělávání perioperačních sester v urologii.

Hovory o zdraví, aneb naslouchejme pacientům

PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová

Vybrané články

Uroteliální papilom ledvinné pánvičky u mladého muže

MUDr.Jan Zaplatílek, MUDr.Kamil Belej, Ph.D., FEBU, Mgr.Jiří Janota, MUDr.Ivana Peisarová, MUDr.Richard Pabišta

Autoři prezentují kazuistiku recidivující makroskopické hematurie u mladého muže. Ureterorenoskopicky byl zobrazen exofytický tumor ledvinné pánvičky, provedena studená biopsie s histologicky potvrzeným uroteliálním papilomem. Byl indikován záchovný výkon, kdy byla flexibilním ureterorenoskopem provedena laserová ablace reziduálního benigního nádoru. Výsledkem zvolené léčby byl jednoznačný profit pro pacienta, včetně plného zachování ledvinné funkce.

Adrenalektomie v léčbě chorob nadledvin

MUDr.Igor Hartmann, Ph.D.

Autor v přehledovém článku popisuje současný stav problematiky operací nadledvin, srovnává výsledky, jejich indikace, komplikace.

Překvapivý nález cystinové urolitiázy u dospělé ženy

MUDr.Slavomír Klátil, MUDr.Jaroslav Hynčica, MUDr.Tomáš Šálek

Během své praxe na urologickém oddělení jsem se setkal pouze s jediným případem cystinové urolitiázy. Ačkoliv je diagnostika a doporučená terapie litiázy jasně definována, bývá někdy obtížné nastavit správnou individuální léčbu. V následující kazuistice je popsána diagnostika, terapie a metafylaxe cystinové urolitiázy.

Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.