Aktuálně z urologie

Vyhlášení vítězných prací v souteži o nejlepší rezidentské sdělení publikované v Urologii pro praxi v roce 2015

Členové redakční rady časopisu Urologie pro praxi hlasovali již v 7. ročníku o nejlepší rezidentskou práci, která byla publikována v roce 2015. Vyhlášení vítězů proběhlo opět na jednání redakční rady při příležitosti 62. výroční konference ČUS ČLS JEP v Českých Budějovicích. Ceny byly slavnostně předány z rukou odborné šéfredaktorky MUDr. Matouškové, odborného člena redakční rady doc. Študenta a ředitelky společnosti SOLEN Ing. Tajovské.

Pořadí vítězných prací:

1. místo - MUDr. Tomáš Hradec a kol. - Porucha evakuace měchýře u pacientky po operaci kolorektálního karcinomu

2. místo - MUDr. David Hradil a kol. - Retroperitoneální lymfadenektomie jako volba terapie u nádorů varlat

3. místo - MUDr. Slavomír Klátil a kol. - Překvapivý nález cystinové urolitiázy u dospělé ženy

Soutěž pokračuje i v letošním roce a budeme se těšit na všechny zaslaná rezidentská sdělení.
Upoutávka na 19. ročník Moravského urologického sympozia

Chtěli bychom informovat všechny zájemce o 19. ročník Moravského urologického sympozia v roce 2017 na změnu místa. V příštím roce se bude konat tradiční urologické setkání na Hotelu Dlouhé Stráně v Loučné nad Desnou. Program budeme postupně aktualizovat, ale už nyní si můžete poznačit termín konání 6. – 7. dubna 2017.
Připravujeme do Urologie pro praxi 5 / 2016

Adenokortikální karcinom

Stručný přehled diagnostiky a rozdělení ložiska renálního parenchymu

Sexuální dysfunkce u obézních pacientů

Nový typ léčby poruch erekce na trhu v ČR - aplikace alprostadilu ve formě krému

Komunikace s pacientem po radikální prostatektomii

Uretero-arteriální píštěl

Historický přehled vzdělávání perioperační sestry v urologiiZ posledního čísla

Kdo bude hlídat hlídače?

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Nástroje hodnotiace kvalitu života u pacientov s karcinómom prostaty

MUDr.Ján Švihra jr.

Veľký dôraz sa v súčasnosti kladie nielen na liečbu karcinómu prostaty ale aj na kvalitu života pacienta (medzinárodná skratka je HRQOL). Nástroje (dotazníky) na zhodnotenie kvality života môžu byť všeobecne zamerané alebo orientované na konkrétne ochorenie. Tvorba i preklad dotazníka je štandardizovaný proces, ktorý má prísne pravidlá psychometrického testovania. Charakterizovanie a zobjektivizovanie kvality života prostredníctvom validovaných dotazníkov je nápomocné pri rozhodovaní o liečbe šitej na mieru konkrétnemu pacientovi. Autori neustále hľadajú zlatú strednú cestu – dotazník s čo najnižším počtom otázok, ktoré pacientov stav popíšu čo najkomplexnejšie.

Využití botulinum toxinu při léčbě inkontinence

MUDr.Vladimír Šámal, Ph.D., MUDr.Jan Mečl

Inkontinence moči představuje pro pacienty závažný zdravotní, psychický a společenský problém. Botulinum toxin je látka, která blokuje presynaptické uvolnění acetylcholinu. Při aplikaci do detruzoru močového měchýře dochází k jeho reverzibilní paralýze. Botulinum toxin lze využít k léčbě inkontinence moči způsobené hyperaktivitou detruzoru po selhání konzervativní terapie. V současné době je nejvíce používán k léčbě neurogenní hyperaktivity detruzoru. Efekt léčby je 6 až 9 měsíců, kontinence je obnovena až u 80 % pacientů. Léčba má také významný vliv na zlepšení urodynamických parametrů jako je zvětšení cystometrické kapacity a pokles detruzorového tlaku. Dle dosavadních zkušeností je léčbu možno opakovat při zachování stejné efektivity. V klinické praxi se také stále více rozšiřuje léčba idiopatické hyperaktivity detruzoru. Po léčbě dochází k poklesu epizod urgentní inkontinence až o 59 %, poklesu urgencí o 38 % a poklesu frekventního močení o 29 %. Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří hematurie, močová infekce a zvýšení postmikčního rezidua s nutností zahájit intermitentní katetrizaci.

Vybrané články

Preskripční omezení urologických a uroonkologických léčivých přípravků, platné k 1. 8. 2015

MUDr. Michaela Matoušková,, doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.,, Mgr. Veronika Črepová

V posledních týdnech došlo k opakovaným kontrolám zdravotními pojišťovnami. Revize byly zaměřeny na dodržování limitací a omezení preskripce léčivých přípravků. Omezení preskripce vychází z rozhodnutí regulační agentury – SÚKLu – pro léčivé přípravky, resp. ATC skupiny. V uplynulých letech jsme dosáhli sjednocení těchto limitací pro skupiny přípravků. Orientace je tak mnohem jednodušší. U žádného z přípravků není v současné chvíli uplatněna II. zvýšená úhrada. Omezení, resp. znění těchto limitací, vychází z registračních studií a je velmi obtížné, resp. prakticky nemožné, dosáhnout zásadní změny. Jsme si vědomi, že mnohdy dochází u přípravků k jejich podávání mimo základní indikaci nebo indikaci neuvedené v SPC. V případě podání mimo schválenou indikaci se jedná o podání off label. V takové situaci je vhodné o úhradu žádat revizního lékaře zdravotní pojišťovny s příslušným zdůvodněním, proč je léčivý přípravek takto podán. Pokud není jiná možnost léčby, pak je nezbytné žádat o schválení podle § 16. Zde je rovněž nutné zdůvodnit, proč je podání jedinou možností léčby, respektive optimální možností léčby. Účelné pak bývá doložení klinickou studií, doporučenými postupy atd. Dodržování limitací omezí možné regulace od plátců, které mohou být uplatněny i několik let zpětně. Dopad na chod zdravotnického zařízení je tak zřejmý. Předkládáme Vám aktuální vysvětlení symbolů a přehled preskripčních omezení zdravotních pojišťoven, která jsou platná k 1. 8. 2015. Předpokládáme, že Vám usnadní rychlou orientaci a ušetří čas, při jejich hledání. Výklad dokládáme pro typické urologické či uroonkologické přípravky a nezasahujeme do dalších skupin, jako jsou antimikrobiální přípravky, hormonální přípravky k léčbě hypogonadizmu, HPV, trofických změn v oblasti genitálu a mnohé další. I zde jsou však omezení. Současný stav je možné ověřit na www.sukl.cz. Při aktualizaci rozšíříme přehled o další léčivé přípravky.

Doporučený postup pro diagnostiku a terapii mužské erektilní dysfunkce

MUDr.Taťána Šrámková, CSc.

Erektilní dysfunkce (ED) je definována jako neschopnost dosáhnout a udržet ztopoření dostatečné k realizaci uspokojivého sexuálního styku. ED je běžná na celém světě. ED představuje rizikový faktor kardiovaskulárních onemocnění. Erektilní dysfunkce je prediktor závažného kardiovaskulárního onemocnění. Změna životního stylu (intenzivní trénink a snížení BMI) vede ke zlepšení erektilní funkce. Moderní léčba erektilní dysfunkce spočívá v podávání PDE5 inhibitorů, je bezpečná a dobře tolerovaná. Novým způsobem je léčba rázovou vlnou nízké intenzity vedoucí k neovaskularizaci. Intrakavernózní léčba je úspěšná a bezpečná u diabetiků a mužů po radikální prostatektomii.

Suburetrální pásky pro stresovou inkontinenci – 10 let zkušeností

MUDr.Pavel Drlík, MUDr.Jan Zmrhal, CSc., MUDr.Jiří Kočárek, Ph.D.

Cílem sdělení je prezentace vlastních zkušeností s implantací suburetrálních pásek TVT a TVT-O. V období od února 2003 do května 2013 jsme na našich pracovištích operovali 241 žen suburetrální páskou pro stresovou inkontinenci moči. Všechny pacientky byly operovány poprvé. U 68 z nich průměrného věku 62 let byla použita páska retropubická. Páska transobturatorní byla aplikována 173 pacientkám, jejich průměrný věk byl 57 let. Sledování operovaných žen proběhlo po 6 a 36 měsících od výkonu. Subjektivní stesky a kvalitu života jsme hodnotili pomocí VAS protokolu a objektivní zhodnocení efektu operace jsme sledovali pomocí stresového Valsalva testu. Pacientky s retropubickou páskou byly po 6 měsících od operace ve 100 % a po 36 měsících v 91 % kontinentní. Časné komplikace jsme zaznamenali ve 4,4 %. U transobturatorní pásky jsme po 6 měsících diagnostikovali plnou kontinenci u 100 % a po 36 měsících u 94 % operovaných. Časné komplikace jsme pozorovali pouze u 1,7 % pacientek. Desetileté zkušenosti s metodami TVT a TVT-O jsou dobré. Dle výsledků je efektivita obou operačních technik obdobná. Počty časných i pozdních komplikací naznačují příznivější rozdíl ve prospěch TVT-O. Se závažnou hemoragickou komplikací jsme se setkali pouze jednou při retropubické implantaci pásky.Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.