RUBRIKY

Přehledové články

 • Nejnovější poznatky o etiologii, patogenezi, diagnostice a terapii chorob a skupin onemocnění. Maximální rozsah je 8 stran (velikost písma 12, řádkování 1,5) s nejvíce šesti obrázky (grafy). V případě zpracovávání obsáhlejší tématiky je možné po dohodě s redakcí rozdělit příspěvek do několika částí. Článek pište s důrazem na jeho praktické využití urology, specialisty z jiných oborů zajímajících se o urologii a praktické lékaře.
 • Nezapomeňte prosím citovat co nejvíce prací českých autorů týkající se danému tématu. Jejich dostatečný počet bude pozitivně ohodnocen při následném recenzním řízení.

Sdělení z praxe (kazuistika)

 • Maximální rozsah 6 stran (velikost písma 12, řádkování 1,5).

Komentáře

 • Reakce na přehledné články, novinky v oblasti diagnostiky, terapie, zajímavosti ze zahraničního tisku a jiné odborné informace v maximálním rozsahu dvou stran.

Ve zkratce

 • Diagnostika a terapie zpracovaná v tabulkách a schématech, s důrazem na přehlednost a praktické využití daných informací.

Pro sestry

 • Rubrika v níž sestry informují ostatní sestry o svých přístupech a postupech či obecně platných doporučeních.

Informace

 • Informace o odborných akcích, nové knihy, recenze, zprávy z konferencí, pozvánky a jiné.

ZPRACOVÁNÍ RUKOPISU

 • Příspěvek pište na počítači v některém z běžných textových editorů a zašlete e-mailem na adresu: zemanova@solen.cz
 • pište plynule, na celou šířku, běžným písmem, neupravujte text do sloupců (jenom v tabulkách)
 • klávesu ENTER používejte vyjímečně
 • rozlišujte důsledně čísla 1,0 a písmena l,O
 • závorky jsou vždy kulaté ( )
 • zkratky vždy vysvětlete při prvním uvedení

NÁLEŽITOSTI RUKOPISU

 • 1. Výstižný název práce, jména a příjmení všech autorů včetně titulů, pracoviště autorů. Adresa hlavního autora včetně čísla telefonu, faxu a e-mailové adresy. Jméno vedoucího pracoviště, který odsouhlasil práci k publikaci.
 • 2. Souhrn Stručné shrnutí obsahu příspěvku v rozsahu maximálně 10 řádků.
 • 3. Klíčová slova v rozsahu 3-6 (pouze u přehledových článků)
 • 4. Anglický překlad názvu práce, souhrnu a klíčových slov
 • 5. Vlastní text Vkládáte-li do dokumentu obrázky, grafy, tabulky (dále „obrazová dokumentace“) je možno zaslat:
e-mailem - v elektronické podobě
fotografie - sken do CMYK ve velikosti výsledného tisku na 300 dpi, grafy - originální soubor v Excelu (případně jiný tabulkový editor). (bližší informace na tel. 582 397 459, nebo e-mail: matousek@solen.cz)
poštou - originály, které po publikování vrátíme
Všechny obrazové přílohy označte číslem, pod kterým jsou umístěny do textu. Přetiskuje-li se obrazová dokumentace uveřejněná jinde, je nutno uvést původní pramen a doložit písemný souhlas držitele výhradního práva.
 • 6. Seznam literatury Citace jsou očíslovány, odkazy v textu jsou uváděny číslem citace v kulatých závorkách. Uveďte maximálně 20 citací. Seznam literatury uvádějte prosím dle pořadí výskytu v textu. U cizích slov používejte poslední vydání Akademického slovníku cizích slov.
Příklady citací:
1. Hanuš T. Dysfunkce dolních močových cest. In: Dvořáček J a kol. Urologie. ISV Praha 1998: 1307-1333.
2. Švestka J. Nová (atypická) antipsychotika 2. generace. Remedia 1999; 9: 366-385.
3. Kolář J, Zídková H. Nárys kostní radiodiagnostiky. Praha: Avicenum 1986. 419 s.
4. Hovorka J. Základní principy protizáchvatové léčby. Čes Slov Neurol Neurochir 1997; 58 (Suppl 12/98): 1-6.
 • Informace o elektronických dokumentech, odkaz na elektronickou monografii Olson, Nancy (ed.) Cataloging Internet resource: A Manual and Practical Guid [on line], 2nd ed. Dublin: OCLC, cl997 [cit. 2003-04-09]. Dostupný z WWW: http://www.oclc.org/oclc/man925cat/toc.htm. ISBN 1-556553-236-9.
 • citování online dokumentu (neznámý autor) Dlouhodobý záměr Univerzity Karlovy v Praze [online]. 1999-09-09 [cit.2001-11-201]. Dostupný na WWW: <http//certik.ruk.cuni.cz/asuk/dlouhodoby/zamer.htm]/>
 • elektronické seriálové publikace, odkaz na časopis v elektronické podobě JEP : The Journal of Electronic Publishing [online]. Ann Arbor (MI): University of Michigan Press, 1995-[cit. 2003-04-02]. 12x ročně. Dostupný také z WWW:<http.//www.pres.umich.edu/jep)index.html. ISSN 1080-2711.
 • odkaz na webovskou verzi tištěného časopisu Forum: časopis Univerzity Karlovy. Praha: Univerzita Karlova, 1995-. 1x za 14 dnů. Dostupný také na WWW:<http://enlil.ff.cuni.cz/.

 • Redakce si vyhrazuje právo provádět drobné stylistické úpravy rukopisu. V případě potřeby zkrácení rukopisu bude vyžádán souhlas autora.
 • Uveřejnění příspěvků podporovaných grantovými projekty a příspěvků vycházejících ze studií podporovaných farmaceutickými firmami je zpoplatněno.
 • Na honoráře za publikace a za vypracování recenzních posudků není právní nárok.
 • Autor poskytuje zasláním článku objednateli výhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování díla v tiskové podobě na území České republiky a v zahraničí ve smyslu § 56 aut. zák. včetně práva sublicence a postoupení licence a k užití díla na internetu ve smyslu § 18 aut. zák.

 • Autor si nechá recenzovat článek u vedoucího pracoviště, popřípadě jiného odborníka a jeho jméno oznámí redakci. Konečnou recenzi provádí redakční rada.
 • Vzhledem k praktickému zaměření časopisů Vás prosíme, aby byl příspěvek napsán srozumitelně, s důrazem na praktické využití podaných informací v ambulantní praxi. Starší příspěvky na dané téma, které byly publikovány v časopisu Urologie pro praxi, lze nalézt na www.solen.cz
 • Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu: kapralova@solen.cz
 • SOLEN, s.r.o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc
 • tel: 585 242 681
 • mobil: 777 557 411

Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.