Urol. praxi, 2017; 18(2): 64-68

Nové možnosti diagnostiky a predikce prognózy nádorů močového měchýře

MUDr. Milan Král, Ph.D., MUDr. David Hradil, MUDr. Šárka Kudláčková, MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D., FEBU, doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.
Urologická klinika LF UP a FN Olomouc

Nádory močového měchýře vykazují významnou recidivitu navzdory radikálně provedenému transuretrálnímu zákroku. Příčinou bývá genetická výbava buněk urotelu, současně však může být příčinou neodhalení maligních ložisek v měchýři během cystoskopie či v rámci transuretrální resekce. Zlepšení diagnostických možností lze docílit použitím endoskopických technik zdokonalujících rozlišení mezi normální a patologickou sliznicí měchýře. Dalšího zlepšení léčby a její individualizace lze docílit analýzou prognostických markerů, jež mohou identifikovat generalizaci onemocnění např. stanovením cirkulujících nádorových buněk ještě ve fázi, kdy nejsou ložiska patrná na zobrazovacích vyšetřeních. V budoucnu bychom tak měli být schopni definovat pacienty, kteří budou profitovat z včasného zahájení multimodální terapie a současně zvýšit šanci na lokální kontrolu a kurabilitu kombinované chirurgicko-onkologické léčby.

Klíčová slova: karcinom měchýře, diagnostika, úzkopásmové zobrazení, fotodynamická diagnostika, markery

New diagnostic options and prognosis prediction of urinary bladder cancer

High cancer recurrence is typical for urinary bladder tumors regardless of radically performed transurethral surgery. The explanation lies in genetic information of urothelial cells but also in unrevealing all malignant areas in the bladder during cystoscopy or transurethral resection. Diagnostic improvement can be reached by using new endoscopic techniques which precise resolution between normal and pathological bladder mucosa. Further improvement and individualisation of the therapy can be reached by prognostic markers analysis which can identify metastatic status of the disease e.g. by using circulating tumor cells dispite invisible metastasis on imaging methods. In the future, we should be able to define patients who would profit from early start of multimodal therapy and, concurently, we could increase the chance of local cancer control and curability of combined surgical and oncological therapy.

Keywords: bladder cancer, diagnostic, narrow band imaging, photodynamic diagnostic, markers

Zveřejněno: 1. květen 2017


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.