Urol. praxi, 2017; 18(5): 233-235

Tumor varlete u dvou bratrů

MUDr. Anna Záveská
Urologické oddělení, Orlickoústecká nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Ústí nad Orlicí

Nádory varlat jsou nejčastějším nádorovým onemocněním mužů ve věku 20–40 let. Jedním z rizikových faktorů je rodinný výskyt
nádoru varlete. U bratrů je riziko vzniku nádoru 8–10krát vyšší. Nádory jsou stejného histologického typu nejčastěji u identických
dvojčat, ale u většiny nedvojčecích sourozenců jsou histologické nálezy různé. Toto sdělení prezentuje případy 2 bratrů ve věku 25
a 23 let s tumorem varlete, kteří byli v krátkém časovém odstupu 6 měsíců vyšetřeni a léčeni na našem pracovišti. U obou pacientů
byla časně provedena radikální orchiektomie z inguinálního přístupu. V případě staršího bratra byl histologický nález smíšeného
germinálního tumoru – 70 % embryonální karcinom a 30 % nádor ze žloutkového váčku. U mladšího z obou bratrů histologické
vyšetření prokázalo klasický seminom varlete. Oba mladé muže jsme po dokončení stagingu odeslali k další léčbě na onkologii.

Klíčová slova: rodinný výskyt nádorů varlete, germinální nádor varlete

Testicular tumor in two brothers

Testicular tumors are the most common malignacy in men between the ages of 20 and 40 years. One of the risk factors is thefamilial incidence of testicular cancer. For brothers the risk of developing of the tumor is 8–10 times higher. The tumors are ofthe same histological type mainly in identical twins, but for most non-twin siblings there are different histological findings. Thisreport presents cases of two brothers aged 25 and 23 with testicular tumor who were examined and treated at our departmentin short time of 6 months. In both patiens was early performed radical inguinal orchiectomy. In the case of an older brother, therewas a histological finding of a mixed germinal tumor – 70 % of embryonal carcinoma and 30 % of yolk sac tumor. In younger ofboth brothers there was histologically confirmed classic seminoma of testis. After finishing of staging we sent both young mento oncology department for further management of the disease.

Keywords: familial testicular cancer, testicular germ cell tumor

Zveřejněno: 1. prosinec 2017

Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.