Urol. praxi, 2017; 18(5): 206-208

Cílená biopsie prostaty pomocí magnetické rezonance – 2. část: techniky fúze

MUDr. Šárka Kudláčková, doc. MUDr. František Záťura, PhD.
Urologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc

Nádor prostaty, jako jeden z mála zhoubných nádorů, je obvyklými zobrazovacím metodami velmi špatně znázornitelný. Při sonografii,
která je v diagnostice karcinomu prostaty standardně používána, je typické hypoechogenní ložisko patrné jen v 30 %,
z čehož vyplývá nízká senzitivita TRUS. Jako slibná se v posledních letech jeví magnetická rezonance, zejména její multiparametrická
analýza. Ložisko vyznačené magnetickou rezonancí je bioptováno buďto v reálném čase in-bore technikou či je použito
některé z fúzních technik.

Klíčová slova: cílená biopsie prostaty, magnetická rezonance, fúze

MRI targeted biopsy of the prostate – 2nd part: fusion techniques

Prostate carcinoma is one of few malignant tumors being difficult to be diagnosed by conventional imaging methods. On ultrasonographythat is normally used in the diagnosis of prostate cancer, typical hypoechogenic lesion is visible in only 30 %, whichresults in low TRUS sensitivity. In recent years,MRI and especially multi-parametric analysis appears to be promising solution. MRIvisualised lesion is biopted either in real-time using in-bore technique or by selected fusion technique.

Keywords: targeted biopsy of the prostate, MRI, fusion

Zveřejněno: 1. prosinec 2017

Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.