Urol. praxi, 2017; 18(3): 133-136

Specifika ošetřovatelské péče o pacienty s ureteroileostomií

Mgr. Ludmila Hranická
Urologické oddělení, FN Ostrava

Vytvoření ureteroileostomie se v posledních letech stává častým řešením onemocnění urologického systému. Důvodem je
vzrůstající počet pacientů s karcinomem močového měchýře, který je nejčastější indikací k uvedené derivační operaci. Ošetřování
pacienta s ureteroileostomií má svá specifika a vyžaduje orientaci v dané problematice.

Klíčová slova: derivace moče, ureteroileostomie, urostomie, ošetřovatelská péče

The specifics of nursing care for patients with ureteroileostomy

Lately ureteroileostomy becomes common solution to dealing with diseases in urinary system. Reason for that is in increasingnumber of patients diagnosed with bladder cancer that is most frequently the indication to stated derivation surgery. Medicaltreatment of patient with ureteroileostomy has its own specifics and it requires specialization it this issue.

Keywords: urina derivation, ureteroileostomy, urostomy, nursing care

Zveřejněno: 1. srpen 2017


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.