Urol. praxi, 2017; 18(3): 122-123

Fotoprotekce při antibiotické a onkologické léčbě

MUDr. Jiří Ettler1, MUDr. PharmDr. Jan Dvořák2, MUDr. Filip Prusík3, doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.4
Dermatovenerologická klinika FN KV a 3. LF UK v Praze; 1
Radioterapeutická a onkologická klinika FN KV a 3. LF UK v Praze; 2
Ústav laboratorní diagnostiky, úsek mikrobiologie a antibiotické středisko FN KV a 3. LF UK v Praze; 3
Klinika nemocí kožních a pohlavních FN a LF UK v Hradci Králové; 4

Jedním z častých nežádoucích účinků řady léčiv je zvýšená citlivost na sluneční záření, která se může projevovat jako fototoxická
či fotoalergická reakce. U pacientů užívajících rizikové léčivo je nezbytná dostatečná edukace pacienta o ochraně před
slunečním zářením. Fotoprotekcí se rozumí souhrn opatření zamezujících expozici kůže účinkům zejména ultrafialového záření.
Tato opatření spočívají v první řadě v zodpovědném chování, vyhýbaní se polednímu slunci, nošení fotoprotektivních oděvů
a aplikaci opalovacích krémů na slunci exponovanou kůži.

Klíčová slova: fotoprotekce, fotosenzitivita, ultrafialové záření, sunscreeny

Photoprotection during antibiotic and antineoplastic treatment

One of the possible adverse effect in various drugs is increased sensitivity to sun irradiation. It can manifest as a phototoxic orphotoallergic reaction. Patients using high-risk medication should be educated about photoprotection. Measures of sun protectioninclude avoidance of exposure to the sun during midday, wearing photoprotective clothes and aplication of sunscreens.

Keywords: photoprotection, photosensitivity, ultraviolet radiation, sunscreens

Zveřejněno: 1. srpen 2017


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.