Urol. praxi, 2017; 18(3): 119-121

Přehled diagnostiky a terapie infekcí močových
cest u pacientů s roztroušenou sklerózou

MUDr. Eva Burešová, MUDr. Pavel Kratochvíl, MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D., FEBU
Urologická klinika LF UP a FN Olomouc

Infekce močových cest (IMC) mohou mít zásadní vliv na průběh a prognózu pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). V běžné praxi
se s nimi denně potýkají lékaři, kteří mají tyto pacienty v péči. Přesto stále chybí jednoznačné doporučení, kterým by se měli
urologové, neurologové a praktičtí lékaři řídit. Následující přehled se zabývá touto problematikou, včetně diagnostiky a terapie
IMC u pacientů s RS.

Klíčová slova: infekce močových cest, roztroušená skleróza, neurogenní močový měchýř, relaps roztroušené sklerózy

Overview of diagnosis and treatment of urinary tract infections in patients with multiple sclerosis

Urinary tract infections (UTIs) can have a profound effect on the course and prognosis of patients with multiple sclerosis (MS). Inroutine practice, they are encountered on a daily basis by the physicians in charge of these patients. However, there is still lackingan unequivocal recommendation that urologists, neurologists, and general practitioners should follow. The present review dealswith this issue, including the diagnosis and treatment of UTIs in patients with MS.

Keywords: urinary tract infections, multiple sclerosis, neurogenic bladder, multiple sclerosis relapse

Zveřejněno: 1. srpen 2017


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.