Urol. praxi, 2017; 18(3): 115-118

Faktory ovlivňující kontinenci po radikální prostatektomii

MUDr. Vladimír Študent Jr.1, UDr. Jan Šarapatka1, MUDr. Ján Švihra Jr.2, MUDr. František Hruška1, doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.1
Urologická klinika LF a FN Olomouc; 1
Urologická klinika, Univerzitná nemocnica Martin; 2

Radikální prostatektomie (RP) je nejčastější příčinou stresové inkontinence u mužů. Představuje významný faktor, který negativně
ovlivňuje kvalitu života pacientů po RP, zejména pak těch mladých a aktivních. Cílem této práce je poskytnout přehled možných
faktorů ovlivňujících výskyt inkontinence po RP.

Klíčová slova: radikální prostatektomie, karcinom prostaty, stresová inkontinence, postprostatektomická inkontinence

Factors affecting continence after radical prostatectomy

Radical prostatectomy is the single most common cause of stress incontinence in males. It significantly reduces the quality ofeveryday life of the patients, especially those who are younger and more active. The aim of this review is to analyse possibleetiological factors of incontinence after RP.

Keywords: radical prostatectomy, prostate cancer, stress urinary incontinence, postprostatectomy incontinence

Zveřejněno: 1. srpen 2017


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.