Urol. praxi, 2017; 18(3): 98-104

Radikální cystektomie v éře ERAS

MUDr. David Čapka, MUDr. Ivan Kolombo, FEBU, MUDr. Petr Klézl, MBA, MUDr. Petr Nencka, FEBU,, MUDr. Věra Mašková, MUDr. Otakar Štanc, MUDr. Michal Soška, MUDr. Jindřich Šonský,, MUDr. Alexandra Gregušová, MUDr. Romana Richterová, MUDr. Miroslav Hruška,, doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D., MHA
Urologická klinika 3. LF UK a FN KV, Praha

Fast-track metoda akcelerované rehabilitace po chirurgickém výkonu (označovaná také jako ERAS – Enhanced Recovery After Surgery),
je soubor postupů a opatření, které mají za cíl snížit rizika a morbiditu výkonu a bezpečně zkrátit dobu nutné hospitalizace bez nárůstu
rizika komplikací. Četné studie jasně prokazují výhody těchto postupů pro celou řadu operačních výkonů včetně radikální cystektomie
(RC). Článek pojednává o jednotlivých aspektech a výhodách tohoto komplexního postupu. ERAS vyžaduje dobrou mezioborovou
spolupráci, jasný společný cíl se zachováním individuálního přístupu v rámci personalizované medicíny. Přes četné studie potvrzující
klinickou bezpečnost a prospěšnost tohoto postupu (včetně ekonomického) se tyto protokoly dostávají do rutinní praxe relativně pomalu.

Klíčová slova: karcinom močového měchýře, radikální cystektomie, fast track, ERAS – Enhanced Recovery After Surgery, alvimopan, rehabilitace, mezioborová spolupráce, personalizovaná medicína

Radical cystectomy in the time of ERAS

Fast-track method of accelerated rehabilitation after surgery, also called ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), is a set ofprotocols aimed to reducing hospitalization time, reduce patient morbidity and increase the effectiveness of surgery. ERAS isan interdisciplinary approach and a lot of studies clearly demonstrate the advantages of these approach for a variety of surgicalprocedures, including radical cystectomy (RC). The article discusses the various aspects and benefits of this comprehensive process.ERAS requires good interdisciplinary collaboration, a clear common aim of preserving individual approach in the contextof personalized medicine. Despite numerous studies confirming the clinical safety and usefulness of ERAS (including economic),these protocols come into routine practice relatively slowly.

Keywords: bladder cancer, radical cystectomy, fast track, ERAS – Enhanced Recovery After Surgery, alvimopan, rehabilitation, interdisciplinary collaboration, personalized medicine

Zveřejněno: 1. srpen 2017


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.