Urol. praxi, 2017; 18(2): 81-84

Nové možnosti ochrany proti infekcím vyvolaným lidskými papilomaviry

RNDr. Jana Šmahelová1, 2, RNDr. Eva Hamšíková1, RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.1, 2
1Národní referenční laboratoř pro papillomaviry a polyomaviry, Oddělení imunologie, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha, 2Katedra genetiky a mikrobiologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Lidské papilomaviry infikující především sliznice jsou kauzálně spojeny s karcinomem děložního hrdla a částí dalších malignit u mužů a žen, ale také s řadou benigních projevů. Autoři shrnují současné dostupné možnosti a strategie ochrany proti infekcím HPV a jejich klinickým projevům, především novinky v oblasti profylaktických vakcín a možnosti sekundární prevence.

Klíčová slova: lidský papilomavirus, vakcinace, prevence

New prevention strategies of papillomavirus infections

Human papillomavirus which infect mostly mucosa are casual agents of cervical carcinoma and a part of a number of other male and female malignancies as well as number of benign manifestations. The authors summarize current available possibilities and prevention strategies of HPV infections and its clinical consequences, mostly new possibilities in prophylactic vaccination and in secondary prevention.

Keywords: human papillomavirus, vaccination, prevention

Zveřejněno: 1. květen 2017


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.