Urol. praxi, 2016; 17(2): 64-68

Současné postavení chemoterapie v léčbě karcinomu močového měchýře

MUDr.Jana Katolická, Ph.D.
Onkologicko-chirurgické oddělení, FN u svaté Anny v Brně

Chemoterapie se v léčbě karcinomu močového měchýře uplatňuje u všech klinických stadií. Její podání je indikováno dle doporučení Evropské urologické společnosti (EAU guidelines) jak u neinvazivních forem (A), tak v neoadjuvantním (1a) a adjuvantním (A) v případě klinických studií a pro nemocné s pozitivními uzlinami bez neoadjuvantní léčby (C) podání u invazivních nádorů. Jasné místo má v léčbě nemocných s metastatickým onemocněním (1b) jak pro první linii založenou na cisplatině tak pro vinflunin v druhé linii. Imunoterapie přináší nové možnosti léčby metastatického uroteliálního karcinomu močového měchýře.

Klíčová slova: intravezikální chemoterapie, neoadjuvantní chemoterapie, adjuvantní chemoterapie, paliativní chemoterapie, imunoterapie

Current position of chemotherapy in treating bladder cancer

Chemotherapy in treating bladder cancer is used in all clinical stages. Its administration is indicated according to the European Association of Urology guidelines in both non-invasive forms (A) and neoadjuvant (1a) and adjuvant (A) in the case of clinical trials and for patients with positive nodes without neoadjuvant therapy (C) administration in invasive tumours. It has a clear role in treating patients with metastatic disease (1b) both for the cisplatin-based first line and for vinflunine in the second line. Immunotherapy brings new treatment options for metastatic urothelial carcinoma of the urinary bladder.

Keywords: intravesical chemotherapy, neoadjuvant chemotherapy, adjuvant chemotherapy, palliative chemotherapy, immunotherapy

Zveřejněno: 23. duben 2016


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.