Urol. praxi, 2016; 17(1): 11-13

Periferní neuropatie z pohledu urologa

MUDr.Klára Havlová
Urologická klinika FN Motol, Praha

Periferní neuropatie jsou heterogenní skupinou onemocnění periferních nervů. Mezi nejčastější příčinu patří diabetes mellitus, který se v prvních fázích projevuje frekventní mikcí, urgencemi až urgentní inkontinencí. Při neléčeném onemocnění se může postižení dolních močových cest projevit postupnou ztrátou senzitivity, zvyšováním rezidua až retencí moči. Mezi vzácnější příčiny způsobující periferní neuropatii a dysfunkci dolních močových cest patří například syndrom Guillain-Barré, hypertyreóza, HIV, herpes simplex virus či abúzus alkoholu. Počáteční diagnostika je obecně neinvazivní. Invazivní vyšetřovací metody jsou používány při neúspěšné primární léčbě. V léčbě dominuje farmakologická a behaviorální terapie.

Klíčová slova: diabetická cystopatie, dysfunkce dolních močových cest, periferní neuropatie

Peripheral neuropathy from the perspective of a urologist

Peripheral neuropathies are a heterogeneous group of peripheral nerve diseases. The most common cause is diabetes mellitus that presents with frequent micturition, urgency, and/or urge incontinence in the initial phases. If untreated, lower urinary tract disease can be manifested by progressive loss of sensitivity, increasing residuum, and even urinary retention. Rarer causes of peripheral neuropathy and lower urinary tract dysfunction include, for instance, Guillain-Barré syndrome, hyperthyroidism, HIV, herpes simplex virus, or alcohol abuse. Initial diagnosis is generally non-invasive. Invasive examination methods are used when primary treatment fails. The treatment is dominated by pharmacological and behavioural therapies.

Keywords: diabetic cystopathy, lower urinary tract dysfunction, peripheral neuropathy

Zveřejněno: 1. únor 2016


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.