Urol. praxi, 2015; 16(4): 170-171

Vznik Crohnovy nemoci v ureteroileostomii u pacientky 10 let po radikální cystektomii

MUDr.Pavel Elexa1, MUDr.Jiří Král2, MUDr.Jan Schraml, Ph.D.2, MUDr.Jiří Stehlík3, MUDr.Martin Čegan4, MUDr.Natálie Harmašová4, MUDr.Monika Černá3
1 Urologické oddělení, Krajská zdravotní, a. s. &ndash, Nemocnice Most, o. z.
2 Klinika urologie a robotické chirurgie, Krajská zdravotní, a. s. &ndash, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
3 Gastroenterologické oddělení, Krajská zdravotní, a. s. &ndash, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
4 Patologické oddělení, Krajská zdravotní, a . s. &ndash, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem ,o.z.

V článku prezentujeme kazuistiku pacientky – 10 let po radikální cystektomii pro karcinom močového měchýře s nálezem nově vzniklé Crohnovy nemoci v exkludované kličce terminálního ilea ureteroileostomie.

Klíčová slova: karcinom močového měchýře, radikální cystektomie, derivace moči, ureteroileostomie, morbus Crohn

Development of Crohn’s disease in ureteroileostomy in a patient ten years after radical cystectomy

The article presents a case report of a female patient ten years after radical cystectomy for bladder cancer with a finding of a newly developed Crohn’s disease in an excluded loop of the terminal ileum in ureteroileostomy.

Keywords: urinary bladder carcinoma, radicale cystectomy, urinary derivation, ureteroileostomy, Crohn’s disease

Zveřejněno: 1. listopad 2015


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.