Urol. praxi, 2015; 16(4): 162-164

Léčba metastatického kastračně refrakterního karcinomu prostaty (mCRPC) - abirateron acetát jako první volba

MUDr.Michaela Matoušková, doc.MUDr.Miroslav Hanuš, CSc., Vlasta Králová
Urocentrum Praha

Terapeutické možnosti v péči o nemocné se zhoubnými nádory prostaty se v posledních letech významně rozšiřují. Pro lokalizovaná onemocnění je vhodná lokální léčba, chirurgická nebo radiační, nebo přísné sledování. Pokročilá onemocnění již nelze vyléčit, ale v kombinaci s lokální léčbou, především radiační, lze pokročilé nádory terapeuticky ovlivnit přidáním hormonální léčby. Pro generalizovaná onemocnění je systémová hormonální terapie léčbou volby. Odpověď na hormonální léčbu je možné očekávat u více než 80 % nemocných s generalizací onemocnění. Trvání odpovědi bývá různě dlouhé. Onemocnění postupně progreduje, i přes kastrační hladiny testosteronu, a karcinom se stává kastračně refrakterním (CRPC). Odlišné růstové charakteristiky nádorových buněk u CRPC umožňují cytotoxickou léčbu. Aplikace docetaxelu ve třítýdenním režimu vede k prodloužení přežití, ale trvání odpovědi je omezené. V posledních letech přicházejí nové přípravky, jak látky ovlivňující kostní metabolizmus, tak nové cytotoxické a hormonální přípravky nové generace. Postupně se tato léčiva zařazují do algoritmů léčby nemocných s metastatickým CRPC. Jejich použití limitují opatření regulační agentury na podkladě výstupů registračních studií. Zpočátku byly všechny nové přípravky vázány na předchozí chemoterapii s docetaxelem a řadily se do II. linie léčby. Dnes je možné hormonální přípravky II. generace aplikovat také u chemonaivních pacientů. Náhled na léčbu mCRPC směřuje k maximálně individualizované péči o konkrétního pacienta.

Klíčová slova: abirateron acetát, karcinom prostaty, mCRPC

Treatment of metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC): abiraterone acetate as the first choice

Treatment options in the care of patients with malignant prostate tumours have expanded significantly in the recent years. Local therapy, whether surgical or radiation, and watchful waiting are suitable options for localized disease. Advanced diseases can no longer be cured, but in combination with local therapy, particularly radiation therapy, advanced tumours can be affected therapeutically by adding hormonal therapy. For generalized disease, systemic hormonal therapy is the treatment of choice. A response to hormonal therapy can be expected in more than 80% of patients with generalized disease. The duration of the response varies. The disease progresses gradually and, despite castration testosterone levels, becomes castration-resistant prostate cancer (CRPC). Different growth characteristics of tumour cells in CRPC allow cytotoxic treatment. Administration of docetaxel in a 3-week regimen results in prolonged survival, but the duration of the response is limited. In recent years, we have witnessed the advent of novel agents, both those affecting bone metabolism as well as new-generation cytotoxic and hormonal ones. Gradually, these drugs are included in the treatment algorithms for patients with metastatic CRPC. Their use is limited by the regulatory agency measures based on the outcomes of registration studies. Initially, all the novel agents were used following previous chemotherapy with docetaxel and were considered second-line treatment. Today, it is possible to administer second-generation hormonal agents in chemonaive patients as well. The treatment of mCRPC is headed toward highly individualized care of the particular patient.

Keywords: abiraterone acetate, prostate cancer, mCRPC

Zveřejněno: 1. listopad 2015


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.