Urol. praxi, 2015; 16(4): 148-150

Fosfomycin trometamol - staronové antibiotikum v urologické praxi

MUDr.Miroslav Fajfr, Ph.D.1, MUDr.Miroslav Louda, Ph.D.2, MUDr.Pavla Paterová1, MUDr.Lenka Ryšková, Ph.D.1
1 Ústav klinické mikrobiologie FN, Hradec Králové
2 Urologická klinika FN, Hradec Králové

Od října 2014 je v České republice k dispozici „nový“ perorální lék pro terapii močových infekcí – fosfomycin trometamol. Toto antibiotikum, poprvé popsané v roce 1969, je velmi účinné na běžné urogenitální patogeny, včetně grampozitivních koků, ale zachovává si účinnost i u bakterií s produkcí širokospektrých betalaktamáz. Ze studie provedené ve Fakultní nemocnici Hradec Králové plyne velmi dobrá účinnost u testovaných uropatogenů (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus sp., Enterobacter sp., citlivost k fosfomycinu 78,9 %–97,0 %). V literatuře je nicméně dobře znám fenomén nárůstu rezistence při hromadném používání tohoto antibiotika. Fosfomycin trometamol by měl být vyčleněn na terapii kmenů, které jsou prokazatelně k nitrofurantoin necitlivé a zejména pak na kmeny bakterií s produkcí betalaktamáz.

Klíčová slova: fosfomycin, močové infekce, indikace

Fosfomycin trometamol: re-established antibiotic in urology

From October 2014 there has been available a „new“ per oral antibiotic for urinary tract infection in the Czech Republic - fosfomycin trometamol. This antibiotic, first described in 1969, is very effective to common urogenital pathogens include Gram positive cocci, but also to Gram negative bacteria with extended spectrum beta lactamase production. The study from Faculty hospital Hradec Králové confirms high susceptibility (78.9–97.0 %) of tested urological pathogens (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus sp., Enterobacter sp.). But from the literature there is well known the rapid resistance increase after the fosfomycin wide use Fosfomycin trometamol should be earmarked for the therapy of strains that are proven to nitrofurantoin insensitive and in particular strains of bacteria with the production of beta lactamase.

Keywords: fosfomycin, urinary tract infection, treatment indication

Zveřejněno: 1. listopad 2015


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.