Urol. praxi, 2017; 18(5): 223-226

Fixní kombinace hyaluronátu s chondroitin sulfátem u recidivujících cystitid

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

Kyselina hyaluronová a chondroitin sulfát jsou v lidském těle bohatě zastoupené glykosaminoglykany. Mimo jiné pokrývají povrch
urotelu močového měchýře, a narušení jejich vrstvy tak může vést k vyššímu výskytu infekcí močových cest (IMC). Tento
text pojednává o možnosti jejich intravezikální aplikace z pohledu snížení výskytu recidiv IMC, své uplatnění však nacházejí též
v léčbě syndromu bolestivého měchýře nebo po radiační léčbě u mužů s karcinomem prostaty.

Klíčová slova: IMC, karcinom prostaty, GAG, recidiva, BPS/IC, chondroitin sulfát, kyselina hyaluronová, cystitida

Fixed combination of hyaluronate and chondroitin sulfate recurrent cystitis

Hyaluronic acid and chondroitin sulfate are widely distributed glycosaminoglycans throughout the human body. Among others,they also cover the bladder surface and the disruption of their layer may result in a higher incidence of urinary tract infections(IMC). This text discusses the possibilities of their intravesical application in order to reduce the recurrence of IMC, however, theyalso play a role in the treatment of bladder painful syndrome or in men with prostate cancer after radiotherapy.

Keywords: IMC, prostatic cancer, GAG, recurrence, BPS/IC, chondroitin sulfate, hyaluronic acid, cystitis

Zveřejněno: 1. prosinec 2017

Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.