Urol. praxi, 2017; 18(1): 34-36

Pětileté přežití po provedené radikální nefrektomii pro primární leiomyosarkom ledviny

MUDr. Tereza Balajková1, MUDr. Eva Poláčková1, MUDr. Karel Zita1, MUDr. Katarína Spurná1, MUDr. Osvald Celman1, MUDr. Eva Jandáková2
1Urologické oddělení, Nemocnice Břeclav, 2Patologicko-anatomické oddělení, Nemocnice Břeclav

V článku popisujeme případ pacientky s náhodně sonograficky detekovaným tumorem horního pólu levé ledviny při došetřování bolestí pravého hypogastria a dyspeptických potíží v červenci 2011. Vzdálená diseminace byla předoperačně provedenými zobrazovacími metodami vyloučena. Po provedení levostranné transperitoneální radikální nefrektomie byl definitivní histopatologický nález uzavřen jako leiomyosarkom ledviny low grade, lymfatické uzliny byly negativní. I přes špatnou prognózu u těchto typů tumorů je pacientka nyní 5 let bez detekce lokální recidivy či metastáz.

Klíčová slova: leiomyosarkom, radikální nefrektomie, celkové přežití

Five-year survival after radical nephrectomy for primary renal leiomyosarcoma

The authors describe the case of a patient with the tumor of the upper pole of the left kidney, incidentally detected sonographically, which was performed in July 2011 due to a right hypogastric pain. There were no dissemination detected by imaging before operation. Histologically, after the left-sided radical transperitoneal nephrectomy, there was confirmed leiomyosarcoma of the kidney – low grade, no lymph nodes was positive. Even though the bad prognosis of these tumor group, the patient is right now 5 years after the nephrectomy with no detection of a local recurrence or metastases.

Keywords: leiomyosarcoma, radical nephrectomy, overall survival

Zveřejněno: 1. březen 2017


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.