Urol. praxi, 2016; 17(4): 187-189

Primární nádory retroperitonea

MUDr.Eva Poláčková, MUDr.Karel Zita, MUDr.Osvald Cerman
Urologické oddělení, Nemocnice Břeclav

Ve sdělení prezentujeme kazuistiky dvou pacientů s primárním tumorem retroperitonea 40letého muže s maligním typem nádoru a 66letou ženu s benigním typem nádoru retroperitonea. Obsahem sdělení je symptomatologie, diagnostika a terapie onemocnění.

Klíčová slova: primární tumory retroperitonea, extragonadální smíšený tumor retroperitonea, leiomyom retroperitonea

Primary retroperitoneal tumours

In our presentation we deal with cases of two patients with primary retroperitoneal tumour – 40 years old man with a malignant type of tumour and 66 years old woman with benign type of retroperitoneal tumour. The content of the article is the symptomatology, diagnosis and therapy of the disease.

Keywords: primary retroperitoneal tumours, mixed extragonadal retroperitoneal germ cell tumour, retroperitoneal leiomyoma

Zveřejněno: 1. říjen 2016


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.