Urol. praxi, 2017; 18(5): 238-239

Primární lymfom nadvarlete

MUDr. Tomáš Kovář, MUDr. Khaled Baker, MUDr. Pavel Kříž, MUDr. Hafuda Abdulbaset
Urologické oddělení, Pardubická nemocnice

Lymfomy jsou zhoubné nádory mízních uzlin a lymfatické tkáně. O primárním extranodálním lymfomu hovoříme v případě primárního
postižení mimouzlinové oblasti s převažující masou nádoru v této lokalizaci. Primární lymfom nadvarlete bez systémového
postižení je extrémně vzácný. První případ byl popsán Schnedem a kol. v roce 1979.

Klíčová slova: lymfom urogenitálního traktu, maligní lymfom, primární lymfom nadvarlete, velkobunečný B-lymfom

Primary Malignant B-cell Lymphoma of the Epididymis

Lymphomas are cancerous lymph nodes and lymphatic tissue. Primary extranodal lymphoma is a case of primary affection ofthe extranodal region with predominant tumor mass in this localization. Primary lymphoma of the epididymis without systemicinvolvement of lymphatic tissue is extremely rare. The first case was described by Schned et al. in 1979.

Keywords: urogenital lymphoma, malignant lymphoma, primary extranodal lymphoma, large B-cell

Zveřejněno: 1. prosinec 2017

Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.