Urol. praxi, 2017; 18(5): 217-222

Endoskopie v urologii a derivace moči

MUDr. Petr Volf, MUDr. Martin Drábek
Urologické oddělení, Nemocnice Jihlava, p. o.

Endoskopie je minimálně invazivní diagnostická nebo terapeutická metoda. Umožňuje zjištění stavu tělních dutin nebo dutých
orgánů za využití tělních otvorů nebo nepřímé cesty. Používají se speciálně upravené rigidní tubusy s optickým systémem tvořeným
klasickými čočkami nebo ohebné (flexibilní) přístroje s optickými vlákny. Endoskopy umožňují diagnostiku a terapii různých
patologických stavů močových cest, jako jsou nádory, cizí tělesa, obstrukce močových cest. Derivace moči znamená zajištění
odtoku moči z organismu jinou než přirozenou cestou. Článek popisuje možnosti jednotlivých druhů endoskopie a derivací
moči v urologii a je určen specialistům z jiných oborů a praktickým lékařům a neslouží k detailnímu popisu jednotlivých metod.

Klíčová slova: endoskopie, derivace moči, cystouretroskopie, optická uretrotomie, transuretrální resekce, ureterorenoskopie,nefroskopie, uretrální katétr, epicystostomie, nefrostomie, ureterální stent, extra-anatomický stent, derivace moči po radikálnícystektomii

Endoscopy in urology and urinary diversion

Endoscopy is a minimally invasive diagnostic or therapeutic method. It allows to examinate the status of a body cavity or holloworgans using the body openings. Endoscopes are specially modified rigid tubes with an optical system composed of conventionallenses or flexible devices with optical fibers, which allow the diagnosis and therapy of various pathologies of the urinary tract suchas tumors, foreign bodies and urinary tract obstruction. Urinary diversion means urine drainage from the body other than thenatural way. Article describes the different types of endoscopy and urinary diversion in urology and is intended for non-urologyspecialists and GPs and is not used for a detailed description of the methods.

Keywords: endoscopy, urinary diversion, cystourethroscopy, optic urethrotomy, transurethral resection, ureterorenoscopy,
nephroscopy, urethral catheter, epicystostomy, nephrostomy, ureteral stent, extra-anatomy stent, urinary diversion after radical
cystectomy

Zveřejněno: 1. prosinec 2017

Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.