Urol. praxi, 2017; 18(5): 209-216

Infekce ureaplazmaty a mykoplazmaty v urogenitální klinické praxi

doc. MUDr. Miloslav Salavec, CSc.1, Mgr. Radek Sleha, Ph.D.2, MUDr. Miroslav Louda, Ph.D.3,, doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.2, Mgr. Sylva Janovská, Ph.D.2, prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.2
1Klinika nemocí kožních a pohlavních FN a LF UK, Hradec Králové
2Katedra epidemiologie, FVZ UO, Hradec Králové
3Urologická klinika FN a LF UK, Hradec Králové

Článek se zabývá mykoplazmatickými infekcemi urogenitálního traktu. Shrnuje definici, morfologii, biochemické vlastnosti,
patogenetické aspekty, jakož i klinický obraz, komplikace, konsekvence, diagnostiku a doporučenou terapii urogenitálních mykoplazmatických
infekcí.

Klíčová slova: mycoplazma, Ureaplazma species, morfologie, patogeneze, urogenitální infekce, diagnostika, terapie

Infections of ureaplasma and mycoplasma in urogenital clinical practice

Mycoplasma and Ureaplasma infections of genitourinary tract are reviewed. Definiton, pathogen morphology, biochemial properties,pathogenesis as well as clinical presentation, diagnostical tools and recommended management of such infections aresummarized.

Keywords: mycoplasma, Ureaplasma species, morphology, pathogenesis, genitourinary tract infections, diagnosis, management

Zveřejněno: 1. prosinec 2017

Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.