Urol. praxi, 2017; 18(4): 178-180

Fimóza u chlapců způsobená zánětem balanitis xerotica obliterans

MUDr. Jan Trachta, MUDr. Jan Kříž
Klinika dětské chirurgie, 2. LF UK a FN Motol, Praha

Předkládáme kazuistiku 13letého chlapce s nerozpoznanou diagnózou balanitis xerotica obliterans (BXO), která vedla k retenci moči,
paradoxní ischurii a obtížnému zavedení permanentního močového katétru. Totální cirkumcize s ventrální a dorzální meatotomií
byla zcela kurativní, bez nutnosti nasazení lokálních kortikosteroidů. BXO je u chlapců opomíjenou a podceňovanou diagnózou.
Ačkoliv je BXO nejčastější příčinou patologické sekundárně vzniklé fimózy u chlapců, bývá považována za pouhou jizevnatou
fimózu a některými dětskými specialisty chybně indikována k parciální cirkumcizi.

Klíčová slova: balanitis xerotica obliterans, lichen sclerosus, fimóza, cirkumcize, lokální kortikosteroidy

Phimosis in boys caused by balanitis xerotica obliterans

We present a case report of a 13-year-old boy with undiagnosed balanitis xerotica obliterans (BXO), resulting in urinary retention,paradoxical ischuria, and difficult placement of indwelling urinary catheter. Total circumcision with ventral and dorsal meatotomywas completely curative, with no need for local corticosteroids. BXO is a neglected and underestimated diagnosis in boys. Despitebeing the most common cause of secondary pathological phimosis in boys, BXO is often considered to be scarring phimosis onlyand mistakenly indicated for partial circumcision by some paediatric specialists.

Keywords: balanitis xerotica obliterans, lichen sclerosus, phimosis, circumcision, local corticosteroids

Zveřejněno: 1. listopad 2017

Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.