Urol. praxi, 2017; 18(2): 251-255

Renální karcinom a imunoterapie

MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D., MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno, Klinika komplexní onkologické péče, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Imunoterapie pacientů s metastatickým renálním karcinomem zažívá nebývalou renezanci, přesto je toto onemocnění stále nevyléčitelné. Použití různých checkpoint inhibitorů a protinádorových vakcín však vede k dalšímu prodloužení přežívání pacientů s touto diagnózou. Máme již výsledky studie III. fáze s anti-PD-1 protilátkou nivolumabem, další jsou s napětím očekávány. Taktéž již došlo k ukončení náboru do studie III. fáze – ADAPT, ve které se kombinuje cílená terapie s protinádorovou vakcínou, výsledky studie fáze II s touto léčbou jsou velmi povzbudivé. V uvedeném přehledu se věnujeme jak checkpoint inhibitorům, tak i některým vakcínám. Léčba cytokiny je zmíněna jen okrajově pro jejich dnes již marginální význam, i když nelze v budoucnu vyloučit jejich použití v kombinaci se stávající léčbou či ve vysokých dávkách u různých genotypů renálního karcinomu.

Klíčová slova: renální karcinom, imunoterapie, checkpoint inhibitory, vakcíny

Renal carcinoma and immunotherapy

Although immunotherapy in patients with metastatic renal cancer is experiencing an unprecedented renaissance, the disease still remains incurable. The use of various checkpoint inhibitors and anti-tumour vaccines, however, leads to further prolongation of survival of patients with this condition. The results of phase III trials with the anti-PD-1 antibody nivolumab are already available, with the next ones being eagerly anticipated. Moreover, enrolment has been completed for the phase III ADAPT trial in which a targeted therapy is combined with an anti-tumour vaccine; the results of the phase II trial with this therapy are very promising. The present review deals with both checkpoint inhibitors and some vaccines. Due to their marginal importance nowadays, treatment with cytokines is dealt with only briefly even though their use in combination with the existing treatment or at high doses in various genotypes of renal cancer cannot be excluded in the future.

Keywords: renal carcinoma, immunotherapy, checkpoint inhibitors, vaccines

Zveřejněno: 1. květen 2017


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.