Urol. praxi, 2016; 17(1): 40-44

Minimalizace rizika vzniku infekcí spojených se zdravotní péčí u permanentního močového katétru pomocí rozhodovacího procesu

Mgr.Petra Podrazilová, DiS.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Katedra ošetřovatelství a porodní asistence

Rozhodovací procesy ve zdravotnictví jsou nedílnou součástí strategického managementu. Pokud má být problém řešen efektivně, mělo by řešení jasně vycházet z filosofie rozhodovacích procesů. Jedním ze závažných problémů současné medicíny jsou infekce spojené s poskytováním zdravotní péče. V článku je přiblížen postup rozhodovacího procesu vedoucí k minimalizaci urogenitálních infekcí vzniklých v příčinné souvislosti se zdravotní péčí.

Klíčová slova: infekce spojené s poskytováním zdravotní péče, infekce urogenitálního traktu, močový katétr, rozhodovací proces

Minimizing the risk of healthcare-associated infections with indwelling urethral

catheter through the decision-making process Decision-making processes in health care are an integral part of strategic management. If the problem has to be solved effectively, the solution should be clearly based on the philosophy of decision-making processes. One of the serious problems of modern medicine are healthcare-associated infections. The article is focused to decision-making process leading to the minimization of urogenital infections caused in causal connection with health care.

Keywords: healthcare-associated infections, urogenital tract infections, urinary catheter, decision-making process

Zveřejněno: 1. únor 2016


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.